Actele normative adoptate în cadrul ședinței

Guvernului României din 7 martie 2024

 

I.               PROIECTE DE LEGI

1.    PROIECT DE LEGE pentru completarea tabelelor-anexă nr. I şi II la Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

Actul normativ introduce pe lista drogurilor de mare risc 6 noi substanțe psihoactive/medicamente care au fost puse sub control la nivel internațional în cadrul unei recente sesiuni a Comisiei Națiunilor Unite privind Stupefiantele. În acest fel, se realizează armonizarea legislației naționale cu legislația internațională în vigoare în domeniu, în scopul protejării sănătății și  reducerii riscurilor de îmbolnăviri sau decese cauzate de consumul de droguri.

Astfel, sunt puse sub control 6 noi substanțe psihoactive/ medicamente, după cum urmeaza: 2-methyl-AP-237, etazene, etonitazepyne, protonitazene, ADB-BUTINACA și alpha – PiHP.

Aceste substanțe au fost monitorizate în ultimul an, prin intermediul Grupului Național de Avertizare Timpurie, constituit la nivelul Agenției Naționale Antidrog, grup din care fac parte, pe lângă specialiștii antidrog, reprezentanți ai DIICOT, Poliției Române, Ministerului Sănătății și reputați medici din cadrul  principalelor unități medicale cu atribuții în domeniu, din municipiul București.

Cele 6 substanțe fac parte din categoria noilor substanțe psihoactive, acele droguri sintetice foarte periculoase, produse în laborator.

Guvernul va transmite acest proiect de lege Parlamentului cu solicitarea de a fi analizat în procedură de urgență, având în vedere preocuparea comună a miniștrilor și parlamentarilor de a preveni și combate consumuri de droguri.

II.            ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate

Actul normativ modifică și completează prevederile OUG nr. 46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate, în vederea îmbunătățirii sistemului de achiziții de produse medicale destinate entităților din cadrul Sistemului național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat (SNAMUPAC).

Principalele modificări aduse OUG nr. 46/2018 vizează următoarele aspecte:

a) stabilirea rolurilor, responsabilităților și obligațiilor entităților implicate în procesul de achiziție centralizată a produselor medicale destinate SNAMUPAC (Ministerul Sănătății, Ministerului Afacerilor Interne – Departamentul pentru Situații de Urgență, ONAC, entitățile din cadrul SNAMUPAC – UPU/CPU din cadrul spitalelor, serviciile de ambulanță);

b) stabilirea unui mod unitar de utilizare a sistemului de achiziții centralizate al ONAC pentru achiziția de produse medicale necesare pentru activitățile entităților din cadrul SNAMUPAC, cu scopul de a se procura produse cu aceleași caracteristici tehnice, având în vedere că răspund unor necesități identice. Astfel, achiziția se va realiza centralizat, prin ONAC, indiferent dacă spitalele având UPU/CPU sunt organizate în subordinea instituțiilor centrale sau a autorităților administrației publice locale;

c) introducerea dreptului unităților sanitare care au în subordine/coordonare UPU/ CPU de a putea adera la achizițiile centralizate derulate de ONAC pentru necesitățile proprii, respectiv cele aparținând celorlalte secții care corespund diferitelor specializări medicale, ținând cont că există o probabilitate ridicată ca necesitățile acestora din urmă să fie similare cu cele ale entităților din cadrul SNAMUPAC;

d) redefinirea obiectivelor principale ale ONAC, pentru a remedia erorile materiale existente, la acest moment, în textul art. 4 din OUG nr. 46/2018, precum și pentru a clarifica misiunea și viziunea ONAC;

e) acordarea unui spor de flexibilitate Utilizatorilor principali prevăzuți de OUG nr. 46/2018 în vederea accesării acordurilor-cadru încheiate de ONAC pentru bunurile de regularitate prevăzute de art. 3 din HG nr. 119/2019, acordându-se respectivilor Utilizatori posibilitatea de a încheia contracte subsecvente, chiar dacă nu au transmis necesități în procesul de colectare organizat de ONAC;

f) consolidarea capacității organizatorice a ONAC, pentru a putea duce la îndeplinire, în condiții de performanță, noile atribuții pe care le va primi ONAC prin prezenta modificare a OUG nr. 46/2018.

Măsurile adoptate prin actul normativ au în vedere un impact pozitiv asupra eficientizării sistemului de achiziții publice în domeniul asistenței medicale de urgență în România, reducerii costurilor necesare achiziționării produselor medicale, generându-se economii din fondurile publice, permițând astfel direcționarea sumelor economisite către alte destinații de dezvoltare a economiei naționale.

 

2.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS și componentele acesteia

Actul normativ are în vedere instituirea schemei de ajutor de stat IMM PLUS şi componentele acesteia IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS, INNOVATION PLUS și RURAL PLUS în vederea asigurării continuității măsurilor de sprijin pentru mediul de afaceri din România, respectiv implementării la nivel de legislație națională a recentelor modificări aduse Cadrului temporar de criză și de tranziție pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.

Ordonanța de urgență prelungește măsurile de sprijin instituite prin schema de ajutor de stat  IMM INVEST PLUS până la data de 30 iunie 2024, cu următoarele modificări:

Ø Aplicarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS până la 30 iunie 2024, respectiv până la această dată se pot emite de către FNGCIMM, FGCR și FRC contracte de garantare și acorduri de finanțare;

Ø Majorarea valorilor maxime ale ajutoarelor de stat, respectiv majorarea de la 2 milioane euro la 2,25 milioane euro per întreprindere, respectiv de la 250.000 euro la 280.000 de euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul agriculturii primare și de la 300.000 euro la 335.000 de euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii;

Ø Elementul distinctiv față de Schema IMM INVEST PLUS, a cărei aplicabilitate a încetat la data de 31.12.2023 constă în includerea valorii garanțiilor care se vor acorda în cadrul programului în bugetul schemei și implicit în plafoanele de ajutoare de stat prevăzute la pct.61 si 62 din Cadrul temporar de criză și de tranziție;

Ø În cadrul schemei de ajutor de stat nu sunt eligibile creditele acordate pentru refinanţarea creditelor de investiţii şi/sau a creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru garantate în cadrul programelor guvernamentale de garantare aprobate prin OUG nr.110/2017, OUG nr.24/2022 și prin OUG nr.99/2022 .

Bugetul schemei de ajutor de stat este de aproximativ 12,5 miliarde lei (echivalentul a aproximativ 2,5 miliarde euro). În cadrul acestui buget, se pot acorda garanții în limita plafonului total de 11,1 miliarde lei, echivalentul în lei a aproximativ 2,22 milioane euro. Prin implementarea acestei scheme, se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de maximum 11.500 de beneficiari.

Schema de ajutor se implementează de Ministerul Finanțelor prin Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. – IFN, Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – S.A. și Fondul Român de Contragarantare S.A.

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, se aprobă prin ordin comun al ministrului finanțelor și al miniștrilor de resort procedura de acordare a ajutoarelor de stat, stabilirea plafoanelor de garantare pe componente, regulile de gestionare a plafoanelor de garantare, plata ajutoarelor de stat specifice fiecărei componente din cadrul schemei de ajutor de stat, precum și convențiile de garantare și plată a grantului și convențiile de implementare.

Comunicatul Ministerului Finanțelor: https://bitly.ws/3ffQ6

3.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din sănătate, asistență socială și alte sectoare de activitate bugetară

Guvernul a aprobat astăzi o măsură prin care să stimuleze resursa umană din întreg ansamblul sistemului sanitar și din domeniul asistenței sociale, pentru a se evita astfel consecințele negative ale deficitului de personal cu care se confruntă aceste domenii de importanță strategică pentru sănătatea cetățenilor și având în vedere faptul că actul medical presupune nu doar personal de specialitate medico-sanitar și auxiliar-sanitar, ci și un volum extrem de mare de muncă, de multe ori în condiții de suprasolicitare fizică și psihică.

De măsurile adoptate prin această ordonanță de urgență vor beneficia mai mult de 235 de mii de salariați din sistemul de sănătate, cu un impact bugetar estimat de aproximativ 2,3 miliarde lei din bugetul de stat, precum și circa 46 de mii de persoane încadrate pe funcții de specialitate, de îngrijire și personale TESA din unitățile și centre de asistență socială cu sau fără personalitate juridică.

Ordonanța de urgență prevede majorarea în două tranșe egale a salariilor de bază, începând cu luna martie 2024, având în vedere fenomenul accelerat de migrație a personalului de specialitate cu care se confruntă aceste domenii, concomitent cu imposibilitatea de a recruta personalul necesar pentru ocuparea locurilor vacante.

Astfel, salariile de bază pentru personalul din unitățile sanitare publice se majorează cu 20% față de nivelul salariului de bază aferent lunii decembrie 2023, majorarea urmând să fie aplicată în 2 tranșe egale, începând cu luna martie 2024, respectiv, luna iunie 2024. Măsura se aplică și personalului din cadrul Agenției Naționale de Transplant, Oficiului Central de Stocare pentru Situații Speciale, Academiei de Științe Medicale și Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.

Pentru personalul din unitățile și centrele de asistență socială cu sau fără personalitate juridică a fost aprobată majorarea cu 20% a salariilor de bază față de salariul de bază aferent lunii decembrie 2023, această majorare urmând să se aplice, de asemenea, în 2 tranșe egale, începând cu luna martie 2024, respectiv, iunie 2024.

Actul normativ stabilește și faptul că medicii de medicină generală care efectuează gărzi în cadrul serviciilor de ambulanță și al structurilor de primire urgențe (UPU/CPU) din cadrul unităților sanitare vor beneficia de indemnizație pentru gărzile efectuate, în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial.

Creșterea cheltuielilor bugetare aferente acestor măsuri va fi acoperită din sumele economisite prin măsurile de reorganizare instituțională, din creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și a plății contribuțiilor la BASS și a impozitului pe venit, precum și din reducerea unor cheltuieli cu bunurile și serviciile.

Comunicatul Ministerului Muncii: https://bitly.ws/3ffMn

III.         HOTĂRÂRI DE GUVERN

1.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Protocolului de implementare între Guvernul României şi Cabinetul de Miniștri al Ucrainei, semnat la 18 octombrie 2023, la Kiev, a Acordului între Comunitatea Europeană şi Ucraina privind readmisia persoanelor semnat la Luxemburg, la 18 iunie 2007.

Protocolul are în vedere gestionarea mai eficientă a fenomenului migrației ilegale, iar părțile vor putea implementa cu rezultate bune baza juridică pe care o constituie Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Ucraina privind readmisia persoanelor.

Documentul de cooperare reglementează o serie de aspecte referitoare la: tranzitul persoanelor pe la punctele de trecere a frontierei; modalitatea şi termenele de transmitere a cererilor de readmisie şi a răspunsurilor la acestea; modalitatea de realizare a transferului persoanelor; realizarea readmisiei în procedura accelerată; mijloacele suplimentare și documentele necesare pentru stabilirea naționalității persoanei care urmează să fie readmisă sau pentru confirmarea că cetățeanul unui stat terţ sau un apatrid care urmează să fie readmis a trecut frontiera de stat de pe teritoriul Părții solicitate;  condițiile pentru returnarea sub escortă; procedura de realizare a interviului privind cetățenia; modalitatea și termenele pentru transmiterea cererii de tranzit şi a răspunsului la aceasta și altele.

 

2.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcția Asigurare Logistică Integrată

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

3.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancționarea neregulilor apărute în obținerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2011

Prin acest act normativ au fost adaptate reglementările privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora la structura sistemului de management şi control, pentru noua perioadă de programare 2021-2027.

Aceste modificări sunt necesare în vederea definitivării sistemului de management şi control pentru programele operaționale aferente perioadei de programare 2021-2027, în vederea evitării întârzierilor în demararea implementării acestora care ar avea consecințe grave asupra absorbției, asigurării corelării cu prevederile OUG nr. 66/2011.

Modificările vizează protecţia financiară a fondurilor europene şi a fondurilor naţionale aferente acestora, utilizate sub formă de cofinanțare, fără a crește riscurile unei reglementări naționale mai stricte/mai exigente decât reglementările europene.

 

4.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Pasaj rutier peste CF, drum de legătură şi amenajare din/în DN3″

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

5.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Autonome „Registrul Auto Român”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

6.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru punerea în aplicare a măsurilor instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2023 şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81/2023, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, precum şi pentru abrogarea art. lV din Hotărârea Guvernului nr.1239/2023

Prin acest act normativ, se introduc noi atribuții în sarcina Ministerului Finanțelor Publice, în special în ceea ce privește analiza cheltuielilor publice, de gestionare și implementare a mecanismului de ajustare a carbonului la frontieră la nivel naţional, de gestionare a pachetului de acte normative, prin prisma elementelor de taxare, în vederea conformării planului UE de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 55% până în 2030 și de a ajunge la neutralitate climatică până în 2050, precum și de coordonare și de gestionare a relației cu Organizația pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică în domeniul infracțiunilor fiscale (Tax crime), prin înființarea unei noi structuri în cadrul Ministerului.

 

7.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2024, 2025 şi 2026, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale

Actul normativ prevede aprobarea limitelor anuale aferente anilor 2024-2026 pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate în sumă de 2.000 milioane lei pentru fiecare dintre an din perioada menționată și de 3.000 milioane lei pentru tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale (UAT) în anul 2024, respectiv 2.000 milioane lei pentru fiecare dintre anii 2025 și 2026.

Valoarea tragerilor din finanțările rambursabile contractate de UAT, cu eșalonare multianuală a tragerilor, se vor încadra în plafoanele sus-menționate, nefiind depășite limitele instituite prin proiectul de act normativ.

 

8.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea cu titlu gratuit din domeniul privat al statului în domeniul privat al comunei Traian, judeţul Bacău, a unui imobil intrat în proprietatea privată a statului prin confiscare

Prin actul normativ aprobat se transmite, cu titlu gratuit, din domeniul privat al statului în domeniul privat al unității administrativ-teritoriale Comuna Traian, județul Bacău, a unui imobil intrat în proprietatea privată a statului prin confiscare, situat în comuna Traian, str. Principală nr. 10, jud. Bacău.

Bunul imobil va fi utilizat pentru obiective de natură socială – așezământ pentru persoanele vârstnice.

Predarea – preluarea imobilului se va face pe bază de proces – verbal de predare – preluare încheiat între reprezentanții ANAF și reprezentanții comunei Traian, județul Bacău, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

9.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea denumirii, actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare, după caz, ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii sau în administrarea Ministerului Sănătăţii prin unităţi aflate în subordinea sa, precum şi comasarea unor poziţii nr. MF în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

10.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea acceptării unei donații de echipamente pentru diagnosticul tuberculozei de către statul român prin Ministerul Sănătății şi darea acestora în administrare Ministerului Sănătății

Actul normativ aprobă acceptarea unei donații din partea Oficiului Națiunilor Unite pentru Servicii de Proiect (UNOPS), pentru statul român, constând în echipamente pentru diagnosticul tuberculozei în valoare totală de peste 1 milion lei. Formalitățile de acceptare a donației în numele statului român vor fi îndeplinite de Ministerul Sănătății.

Menționăm că între UNOPS și Ministerul Sănătății a fost încheiat, în anul 2021, un Acord de proiect privind achiziția unor echipamente medicale pentru controlul tuberculozei. În contextul crizei actuale generat de conflictele din Ucraina se impune creșterea capacității de diagnostic a persoanelor suspecte de tuberculoză, aflate în tranzit pe teritoriul României.

 

11.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea normativelor de cheltuieli și a devizului estimativ pentru organizarea și desfășurarea evenimentului „România-NATO, 20 de ani” – cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la aderarea României la NATO, în România în data de 26 martie 2024

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

12.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea normativelor de cheltuieli şi a devizului estimativ pentru organizarea şi desfăşurarea vizitei oficiale a reprezentanţilor militari naţionali ai şefilor statelor majore din statele membre NATO la SHAPE (SHAPE-National Military Representative, SHAPE NMR-Echelon), în localităţile Bucureşti şi Constanţa, în perioada 27 – 29 mai 2024

Actul normativ prevede alocarea sumei de 272.000 lei pentru organizarea și desfășurarea vizitei oficiale a reprezentanților militari naționali ai șefilor statelor majore din statele membre NATO la SHAPE-NMR Echelon (SHAPE- National Military Representative), eveniment care va avea loc în perioada 27-29 mai 2024.

La acest eveniment vor fi invitați în România un număr de 70 de participanți, reprezentanți ai statelor membre NATO și organizațiilor participante, precum și 40 de participanți români.

Această activitate oferă României oportunitatea de dezvoltare a relațiilor militare bilaterale cu statele membre NATO, având potențialul de transmitere a unui mesaj de coeziune în interiorul Alianței și de consolidare a sistemelor democratice şi a normelor statului de drept.

Cheltuielile aferente organizării acestui eveniment se suportă de la bugetul de stat, din bugetul Ministerul Apărării Naționale aprobat pentru anul 2024.

 

13.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei

Prin Hotărârea aprobată de Guvern se urmărește eficientizarea activității Ministerului Energiei și respectarea prevederilor legale de reducere a posturilor din administrația publică centrală.

Ministerul Energiei a desființat 19 posturi vacante la data intrării în vigoare a Legii nr. 296/2023: 9 posturi vacante de funcții publice de execuție, 2 posturi vacante de funcții contractuale de execuție, 5 posturi vacante de funcții publice de conducere.

Totodată, Ministerul Energiei a desființat postul vacant de secretar de stat și 2 posturi aferente cabinetului acestuia. Rămân 4 secretari de stat, un secretar general și doi secretari generali adjuncți.

Numărul total al funcțiilor publice de conducere se încadrează în procentul de 8% din numărul total al posturilor aprobate și nu afectează numărul minim de posturi necesar pentru organizarea activității.

După reorganizare ministerul va avea un număr de 376 de posturi, exclusiv demnitarii și posturile din cabinetele lor.

 

14.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2024 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

15.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Dorolţ, judeţul Satu Mare

Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

IV.          MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea declaraţiei României în cadrul procedurilor pentru avizul consultativ al Curţii Internaţionale de Justiţie pe tema obligaţiilor statelor privind schimbările climatice

Prin acest memorandum, Guvernul aprobă textul declarației scrise pe care România urmează să o transmită în cadrul procedurii prin care statele ONU au decis prin consens să solicite Curții Internaționale de Justiție (CIJ) un aviz consultativ pe tema obligațiilor statelor privind schimbările climatice.

Guvernul propune totodată aprobarea de către Președintele României a acestei Declarații, pentru a fi transmisă Curții Internaționale de Justiție până la termenul-limită de 22 martie 2024, dată până la care statele și organizațiile internaționale pot transmite declarații scrise cu privire la întrebările formulate de curte pe tematica schimbărilor climatice. Întrebările se referă la obligațiile statelor în temeiul dreptului internațional de a asigura protecția sistemului climatic împotriva emisiilor de gaze cu efect de seră și la consecințele juridice ale acestor obligații pentru statele care, prin acțiunile lor și omisiunea acestor obligații, au cauzat daune semnificative sistemului climatic.

Declarația scrisă pe care România urmează să o transmită CIJ subliniază eforturile realizate la nivel național și al Uniunii Europene de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, punctând că emisiile României au reprezentat în 2020 doar 0,36% din cele la nivel mondial. De asemenea, partea română descrie amploarea efectelor schimbărilor climatice, conform datelor prezentate inclusiv de rapoartele Comitetului Interguvernamental privind Schimbările Climatice (IPCC) și de alte rapoarte științifice, dacă nu se iau suficiente măsuri la nivel global. România susține ca toate statele, indiferent de stadiul de dezvoltare, trebuie să își reducă semnificativ emisiile de gaze cu efect de seră. În ceea ce privește baza juridică a acestei obligații generale, România face referire la obligațiile asumate atât prin tratatele la care este parte, cât și la obligațiile de drept internațional cutumiar, argumentând în sprijinul unei interpretări în sens larg a acestor obligații, bazate pe principiul echității.

 

2.    MEMORANDUM cu tema: Acord de principiu privind contractarea unui împrumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru proiectul „Temelii culturale”, care vizează salvarea unor monumente istorice şi construirea de clădiri cu destinație culturală

Pentru finanțarea proiectului „Temelii culturale”, care vizează salvarea unor monumente istorice și construirea de clădiri cu destinație culturală, va fi contractat un împrumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) pentru proiectul „Temelii culturale”, care vizează salvarea unor monumente istorice și construirea de clădiri cu destinație culturală.

Valoarea estimată a proiectului se ridică la 262 milioane euro, iar valoarea împrumutului contractat va fi de circa 209,6 milioane euro, diferența urmând a fi considerată contribuția României la proiect. 

În vederea atingerii obiectivelor de valorificare a potențialului insuficient exploatat al culturii, Ministerul Culturii propune realizarea a 14 obiective de investiții:

• construirea sălii de spectacole a Operei Naționale în Iași (în continuarea investiției demarate prin împrumutul BDCE 2097 (2021);

• construirea unui corp nou pentru Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”;

• restaurarea şi modernizarea în totalitate a Operei Naționale din București;

• restaurarea și amenajarea Muzeului Național „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu;

• restaurarea Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia,

• consolidarea și restaurarea Muzeului Național de Artă Contemporană din București,

• restaurarea parțială la interior și refacerea unor instalații la Ateneul Român;

• restaurarea și amenajarea Vilei Reginei Maria de la Mamaia;

• restaurare și punere în valoare a domeniului de la Tescani, jud. Bacău;

• consolidarea și restaurarea Casei Samurcaș din cadrul Muzeului Țăranului Român;

• restaurarea și punerea în valoare a Muzeului Sitului Arheologic Cucuteni – Iași;

• consolidarea, restaurarea și amenajarea Vilei arhitectului Paul Gottereau din București – spațiu cultural al Institutului Național al Patrimoniului;

• restaurarea și amenajarea Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca;

• consolidarea, restaurarea și amenajarea sediului Administrației Fondului Cultural Național.

Perioada de implementare a proiectului este de 7 ani.

 

3.    MEMORANDUM cu tema: Realizarea lucrărilor de infrastructură, căi de acces şi utilităţi, în vederea dezvoltării de terminale specializate în Portul Constanţa Sud – Molurile Ill S şi IV S

Guvernul a aprobat demararea procedurilor legale pentru realizarea lucrărilor de infrastructură, căi de acces și utilități, în vederea dezvoltării de terminale specializate în Portul Constanța Sud-Molurile III S și IV S, precum și desemnarea acestui obiectiv de investiții drept obiectiv strategic de interes național, conform HG nr. 733/2022.

Valoarea estimativă totală a lucrărilor, potrivit Studiului de Prefezabilitate  realizat  de C N ”Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța” în anul 2019, este de peste 1,12 miliarde euro. Caracteristicile tehnice și sumele necesare celor două obiective sunt următoarele:

•  Mol III S – 305,6 milioane euro; 45 ha platformă de operare, 11 ha zonă logistică, 7 dane (adâncime la dană -16,5 m)

•  Mol IV S – 815 milioane euro; 110 ha platformă operare, 25 ha zonă logistică, 10 dane (dintre care 5 dane cu adâncimea -16,5m şi 5 dane cu adâncimea de -19m).

Cheltuielile aferente Studiului de Fezabilitate / D.A.L.I. al obiectivului de investiții ”Realizarea lucrărilor de infrastructură, căi de acces și utilități, în vederea dezvoltării de terminale specializate în Portul Constanța Sud – Molurile III S si IV S”, vor fi finanțate de CN Administrația Porturilor Maritime SA.

Extinderea Portului Constanța prin crearea unor dane de mare adâncime/terminale specializate de operare, obiectiv inclus în Master Planul de Transport, poate deveni un important punct de atracție pentru investitori.

Realizarea acestor investiții va conduce la creșterea volumului schimburilor comerciale, cât și la creșterea veniturilor Companiei  Naționale ”Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța”, care administrează Portul Constanța, din exploatarea și administrarea infrastructurii nou-create. 

Prin realizarea investiției, există oportunitatea creării premiselor pentru operarea navelor de mare capacitate la cele aproximativ 17 dane nou create pe Molul III S și Molul IV S (configurație conform Studiului de prefezabilitate – 2019), datorită adâncimilor mari a apei din zona cheurilor nou-construite.

Asigurarea unei infrastructuri de transport dezvoltate, precum și a condițiilor adecvate de securitate, siguranță și protecția mediului în exploatarea portuară va conduce la transformarea Portului Constanța într-un important centru de tranzit, prin oferirea celei mai scurte alternative de transport către centrul Europei, precum și la transformarea acestuia într-un centru-lider de distribuție la nivel regional.

Informații puse la dispoziție de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii: https://bitly.ws/3ffNr

 

4.    MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de credite bugetare şi credite de angajament aprobate pe luna martie

Se aprobă suplimentarea limitei creditelor de angajament și credite bugetare pe luna martie în sumă de 500 milioane lei.

Fondurile vor fi alocate pentru compensarea costurilor eferente plafonării prețurilor la energie electrică și gaze naturale, pentru clienții casnici.

V.             PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCT DE VEDERE cu privire la 17 inițiative legislative

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Autor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *