Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței

Guvernului României din 28 decembrie 2023

•                PROIECTE DE LEGI

•       PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie

•                PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

•       PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art.13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

•       PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020

•       PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul transportului feroviar

•       PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri necesare pentru acordarea unui ajutor de stat pentru închiderea şi punerea în siguranţă a extracţiei de huilă a Societăţii Complexul Energetic „Valea Jiului” -S.A.

•       PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2023 privind instituirea unui mecanism de consultare şi reacţie coordonată în contextul implementării sistemului de autorizare la export introdus de Ucraina pentru produsele agricole

•       PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art.13 din Legea nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, precum și a art. 12 din Legea nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol

•                PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

•       PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru stabilirea condiţiilor, limitelor şi a mecanismului de asigurare a contravalorii cărţii electronice de identitate

•       PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, prevăzute în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 419/2018

•       PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior

•       PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru finanţarea unor cheltuieli din învăţământul preuniversitar

•       PROIECT DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru aprobarea unor măsuri necesare derulării activităţii societăţilor prestatoare de servicii de proiectare şi performanţă energetică

•       PROIECT DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

•       PROIECT DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 237/2022 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Vamale Române şi pentru modificarea pct. 1 de la lit. C din cadrul anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 791/2009 privind condiţiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaţionale sau deschise traficului aerian internaţional

•       PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Strategiei naţionale pentru formarea adulţilor 2023-2027

•       PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2024

•       PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea, pentru perioada decembrie 2023 – 9 decembrie 2028, a unui contract de servicii publice privind prestarea obligaţiilor de serviciu public de transport feroviar de călători, atribuit prin procedură competitivă Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. ,,Călători” – S.A., precum şi stabilirea unor condiţionalităţi, în vederea implementării obligaţiilor de serviciu public, pentru Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători”

•       PROIECT DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Tren metropolitan Gilău – Floreşti – Cluj-Napoca – Baciu – Apahida – Jucu -Bonţida – etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de metrou şi tren metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea. Componenta 1. Magistrala I de metrou Cluj”, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ – teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional

•       PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Reabilitare drum naţional DN 17C, km 1+200-km9+020″, judeţul Bistriţa-Năsăud

•       PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate CFR S.A

•       PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin Regia Autonomă Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA în domeniul public al judeţului Mureş, precum şi modificarea anexei nr.16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

•       PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind scăderea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Cluj din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

•       PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice şi valorii de inventar pentru unele bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare – J.N.C.D.I.F. – „ISPIF” Bucureşti şi de transmitere a unora din acestea în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare

•       PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea și completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

•       PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului steagului comunei Rucăr, judeţul Argeş

•                ANALIZE

•       ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru prorogarea unui termen

•       ANALIZĂ referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind stabilirea tarifelor de primă maxime și alte măsuri aplicabile de către societățile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie

•       ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din învăţământ şi alte sectoare de activitate bugetară

•       ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu modificările ulterioare

•       ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONAȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 89/2022 privind înfiinţarea, administrarea şi dezvoltarea infrastructurilor şi serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autorităţile şi instituţiile publice

•       ANALIZA referitoare la MEMORANDUMUL cu tema: Aprobarea încheierii unor angajamente legale pentru Titlul de cheltuieli ,,Bunuri şi servicii”, respectiv pentru Titlul ,,Cheltuieli de investiţii”, precum şi pentru depăşirea limitei de plăţi la titlul de cheltuieli bugetare ,,Bunuri şi servicii” şi ,,Cheltuieli de investiţii” pentru Primăria Municipiului Focşani -Judeţul Vrancea

•       ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind derularea operaţiunilor de cooperare tehnologică şi industrială în domeniile apărării şi securităţii, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române de Cooperare Tehnologică şi Industrială pentru Securitate şi Apărare şi pentru modificarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

•                MEMORANDUMURI

•       MEMORANDUM cu tema: Aprobarea depăşirii limitelor de plăţi atât la titlul de cheltuieli bugetare ,,Bunuri şi servicii” cât şi pentru categoria de investiţii prevăzută la art.38˄1 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare, de ordonatorul terţiar de credite Institutul Naţional de Administraţie

•       MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de credite de angajament/bugetare aprobate pe luna decembrie 2023 pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

•       MEMORANDUM cu tema: Aprobarea privind încheierea angajamentelor legale în luna decembrie 2023 pe titlul 71 – Active nefinanciare, pentru ordonatorul terţiar de credite – Inspectoratul de Stat în Construcţii

•       MEMORANDUM cu tema: Stabilirea de credite bugetare și credite de angajament pentru luna ianuarie 2024

•       MEMORANDUM cu tema: Aplicabilitatea OUG nr. 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ţinta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

•       MEMORANDUM cu tema: Depăşirea mediei de plăţi aprobate pentru Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii pe luna decembrie 2023

•       MEMORANDUM cu tema: Aprobarea efectuării de plăți în luna decembrie 2023 pentru limita prevăzută la Art.II alin (2) din OUG 90/2023, precum și aprobarea majorării limitelor de credite bugetare pentru Înalta Curte de Casație și Justiție, în luna decembrie 2023, la titlul de cheltuieli bugetare 20 Bunuri și servicii pentru plata chiriei pe lunile noiembrie și decembrie 2023, aferentă în baza spațiilor închiriate în baza contractelor încheiate între Înalta Curte de Casație și Justiție și Camera de Comerț și Industrie a României

•                RAPOARTE

•       RAPORT cu tema: Raportul anual cu privire la progresul înregistrat în implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2022-2027 – Perioada supusă evaluării: mai 2022-aprilie 2023

 

•                NOTE

•       NOTĂ de informare cu tema: Participarea României la Programul de evaluare internațională a competențelor adulților (PIAAC), dezvoltat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)

NOTĂ: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa:  https://bit.ly/3IZ02nq

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Autor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *