Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 4 iulie 2024

 

I.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2024 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 381/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti, precum şi modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 381/2009
2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru suplimentarea pe anul 2024 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Autostrada Orăştie – Sibiu”, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1231/2010
3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A. Constanţa, prevăzute în Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării, a efectuării măsurătorilor cadastrale şi a eliminării suprapunerilor cu Compania Naţională ,,Administraţia Porturilor Maritime” S.A.
4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea descrierii tehnice a unor imobile prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi, unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor sectoare de drum judeţean, inclusiv terenul aferent acestora, din domeniul public al judeţului Iaşi, respectiv a unor sectoare de drum comunal, inclusive terenul aferent acestora, din domeniul public al comunei Golăleşti şi din domeniul public al comunei Ungheni, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., precum şi încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional
7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1610/2006
8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.118/2012
9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea denumirii, actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare, după caz, ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii – Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia, şi trecerea unora dintre aceste bunuri imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării sau, după caz, casării
10.    PROIECT DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind aprobarea caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Îmbunătățirea condițiilor de funcționare în siguranță a acumulării Buftea, județul Ilfov”
11.    PROIECT DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind aprobarea caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Îmbunătățirea condițiilor de funcționare în siguranță a acumulării Budeasa, județul Argeș”
12.    PROIECT DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind reaprobarea caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Îmbunătățirea condițiilor de funcționare în siguranță a acumulării Leșu, județul Bihor”
13.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului în sensul actualizării denumirii, valorii de inventar, a codului de clasificaţie şi elementelor de descriere tehnică ale unui bun imobil, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Finanțelor prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
14.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern nr.1340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
15.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei naţionale privind implementarea Rezoluţiei 1325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite – Femeile, pacea şi securitatea, pentru perioada 2024-2028
16.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unei părţi din imobilul 2700 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
17.    PROIECT DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Realizare pavilion nou medicină operaţională – politraumă D+P+4E, drum acces şi reţele în cazarma 646 Braşov”
18.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea metodologiei privind susţinerea financiară de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol
19.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor
20.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară
21.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Măguri-Răcătău, judeţul Cluj
22.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Strategiei naţionale de reducere a riscurilor de dezastre 2024-2035
23.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor – Secţia Română (I.P.A. – Secţia Română) ca fiind de utilitate publică
24.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Garda de Coastă în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
25.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei de consolidare şi dezvoltare a rolului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă în cadrul Sistemul Naţional de Management a Situaţiilor de Urgenţă 2024-2030
26.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind rechemarea/numirea unor consuli generali
27.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Programului statistic naţional anual 2024
28.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea acumulării unui stoc de urgenţă în rezerva de stat
29.    PROIECT DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2024 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii în infrastructura unităţilor spitaliceşti şi pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2023 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate şi din împrumuturi contractate cu instituţiile financiare internaţionale

II.    ANALIZE
1.    ANALIZA referitoare la la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind declararea de interes public a unui imobil teren din proprietatea Societăţii Şantierul Naval 2 Mai S.A. şi trecerea sa în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, precum şi concesionarea acestuia
2.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române de Cooperare Tehnologică şi Industrială pentru Securitate şi Apărare
3.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind unele măsuri organizatorice şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale
4.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 234/2022 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi
5.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI modificarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012
6.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii
7.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUEVRNULUI privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
8.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru municipiul Constanţa, judeţul Constanţa
9.    ANALIZA privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru municipiul Botoșani, județul Botoșani
10.    ANALIZA referitoare la MEMORANDUMUL cu tema: Crearea unui mecanism de sprijin financiar pentru dezvoltarea sportului la categoria copii și juniori
11.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind schimbarea titularului dreptului de administrare al unui bun mobil aflat în proprietatea privată a statului

III.    MEMORANDUMURI
12.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării de către Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat a unui SecurityAssurance în cadrul Proiectului European Defence Fund HYDIS la care participă Institutul Naţional de Cercetare Aerospaţială „Elie Carafoli”
13.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea aderării României la Comitetul de asistenţă pentru dezvoltare din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) în calitate de asociat

IV.    NOTE
1.    NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul local al unităţii administrativ -teritoriale Vulcan, judeţul Hunedoara, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind transmiterea unui bun imobil din domeniul public al municipiului Vulcan, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor – Administraţia Fondului pentru Mediu
2.    NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul local al unităţii administrativ – teritoriale Rupea, judeţul Braşov, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind transmiterea unui bun imobil din domeniul public al oraşului Rupea, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor – Administraţia Fondului pentru Mediu
3.    NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul local al unităţii administrativ – teritoriale Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind transmiterea unui bun imobil din domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor – Administraţia Fondului pentru Mediu
4.    NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul local al unităţii administrativ – teritoriale Lipova, judeţul Arad, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind transmiterea unui bun imobil din domeniul public al oraşului Lipova, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor – Administraţia Fondului pentru Mediu
5.    NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul local al unităţii administrativ – teritoriale Darabani, judeţul Botoşani, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind transmiterea unui bun imobil dindomeniul public al oraşului Darabani, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor – Administraţia Fondului pentru Mediu
6.    NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul local al unităţii administrativ – teritoriale Săveni, judeţul Botoşani, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind transmiterea unui bun imobil din domeniul public al oraşului Săveni, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor – Administraţia Fondului pentru Mediu
7.    NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Piteşti, în scopul adoptării unei hotărâri care are ca obiect trecerea imobilului situat în Municipiul Piteşti, Str. Dârzu, nr.12 C (fostă Str. Caporal Dogaru), Judeţul Argeş, înscris în C.F. nr. 100967 Piteşti, compus din teren în suprafaţă de 5.270 mp şi cinci corpuri de clădire, din domeniul public al Municipiului Piteşti în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Tribunalului Argeş, pentru realizarea obiectivului de investiţii ,,Sediu nou Judecătoria Piteşti”
8.    NOTĂ privind aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Bacău, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului, teren şi construcţii, situat în strada Condorilor nr. 8, municipiul Bacău, judeţul Bacău, din domeniul public al municipiului Bacău, în domeniul public al statului în vederea dării acestuia în administrarea Universităţii ,,Vasile Alecsandri” din Bacău, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației

V.    INFORMĂRI
1.    INFORMARE referitoare la Raportul final al Comitetului interministerial pentru realizarea transferului serviciilor publice, constituit prin Decizia prim-ministrului nr.33/2024

VI . PUNCTE DE VEDERE 
1.    PUNCT DE VEDERE cu privire la 5 iniţiative legislative

NOTĂ: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa:  https://bit.ly/3wDTgkO.

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Autor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *