COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL BASCOV
organizează în data de 02.04.2024 , ora 9:00 – proba scrisa respectiv în data de 04.04.2024, ora 9:00 – proba interviu, la sediul sau din comuna Budeasa ,
strada Baza Nautica ,nr.5,
concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant

ADMINISTRATOR I – Compartiment CANTINĂ COD COR- 515104

Condiţii generale prevăzute de art.15 din H.G. nr.1336 /2022.

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h)

Condiţiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii postului contractual vacant de ADMINISTRATOR I – Compartiment CANTINĂ, pe perioada nedeterminata sunt :
 studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
 vechime in muncă de minim 5 ani;
 cunoștințe operare PC;
 bun organizator şi gestionar al resurselor;
 atent la detalii, rezistent in situaţii generatoare de stres, atitudine pozitivă si aptitudini de planificare si utilizare eficientă a timpului de lucru;
 disponibilitate de a lucra suplimentar , cu respectarea prevederilor legale ;

Concursul se va desfasura la sediul Complexului Sportiv National Bascov, situat in comuna Budeasa, strada Baza Nautica, nr.5, conform calendarului urmator :

CALENDARUL CONCURSULUI
pentru ocuparea – 1 post ADMINISTRATOR I – Compartiment CANTINĂ

Publicarea concursului 08.03.2024
Depunerea dosarelor 11.03.2024 – 22.03.2024 în intervalul orar: 900 1500
Selecția dosarelor 25.03.2024, ora 900
Afișarea rezultatelor selectării dosarelor 25.03.2024, ora 1130
Depunere contestațiilor rezultate în urma selectării dosarelor 25.03.2024, în intervalul orar: 1130-1330
Afișarea rezultatelor la contestații 25.03.2024, ora 1530
Proba scrisă 02.04.2024, ora 900
Afișarea rezultatelor la proba scrisă 02.04.2024, ora 1400
Depunere contestații proba scrisă 02.04.2024, în intervalul orar: 1400-1530
Afișarea rezultatelor după contestații 03.04.2024, ora 930
Proba de interviu 04.04.2024, ora 900
Afișare rezultate la interviu 04.04.2024, ora 1300
Depunere contestații interviu 04.04.2024, în intervalul orar: 1300-1400
Afișare rezultate după contestații 04.04.2024, ora 1530
Rezultatul final al concursului 04.04.2024, ora 1600

Candidaţii vor depune dosarele în termen de 10 zile lucratoare de la data publicării anunţului care vor conţine în mod obligatoriu urmatoarele documentele:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.
Actele prevăzute la punctele b, c, d e, vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba , scrisa și interviu.
Se consideră ADMIS candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.
BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA
recomandate candidaţilor înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea postului de
ADMINISTRATOR I – Compartiment CANTINĂ COD COR- 515104
1 post, perioada nedeterminata
Bibliografie :
1. Regulamentul de organizare si funcționare al Complexului Sportiv National Bascov;
2. Legea Nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată;
3. Legea 82/1991 – Legea Contabilitatii cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Legea nr.477 / 2004 , privind Codul de Conduita a personalului contractual din institutiile publice ;
5. Legea 22/1969, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor , cu modificarile si completarile ulterioare;
6. H.G. nr. 924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Legea nr. 319/2006 –legea securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare:
8. ORDIN Nr. 976 /1998 – pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor, cu modificarile si completarile ulterioare – ANEXA 1 – CAP. 3 – Norme privind prepararea alimentelor (alimentaţia publică şi colectivă) si CAP. 4 – Norme privind depozitarea şi transportul alimentelor.

Tematică :
1. Organizarea şi funcţionarea complexurilor sportive nationale, răspunderea disciplinară a personalului.
2. Norme privind organizarea şi efectuarea inventarierii;
3. Atribuţiile principale ale gestionarului, condiţii privind angajarea gestionarilor, răspunderea penală şi civilă a gestionarului;
4. Notiuni elementare de igiena alimentatiei
5. Obligaţiile angajatorilor, obligaţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă;
6. Răspunderea patrimonială conform Codului Muncii;
7. Dispoziţii generale, obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor:
8. Normele de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor;
Relaţii suplimentare se pot obţine de la nr. de telefon: 0248 / 236 462 .

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 5 / 5. Număr de voturi: 1

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Autor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *