Spitalul de Psihiatrie „Sf. Maria” Vedea, organizează în conformitate cu HG 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

– două posturi de infirmieră debutantă cu normă întreagă, durată nedeterminată, vacante la secția II psihiatrie
– două posturi de infirmieră debutantă cu normă întreagă, durată nedeterminată, vacante la Camera de gardă

1.Concursul se desfașoară în cadrul Spitalului de Psihiatrie Sfănta Maria Vedea din localitatea Vedea , județul Argeș și constă în susţinerea următoarelor probe:
– 29.07.2024 – proba scrisă ( ora 10.00)
– 02.08.2024 – interviul (ora 10.00)

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
a)are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e)îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h)nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele documente:
a)formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c)copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d)copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e)copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f)certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h)certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare,
i)curriculum vitae, model comun european.
j) chitanta taxei de concurs – 50 lei;

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.
Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise .

Dosarele se depun la Biroul RUNOS al Spitalului de Psihiatrie Sfanta Maria Vedea , în termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anuntului ( termen limită 19.07.2024, ora 13,30)

Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor vacante:
– școală generală
– curs de infirmier/a organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
– fără vechime

Concursul constă în urmatoarele etape :
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă
c) interviul

Calendar pentru posturile vacante :
I.SELECȚIA DOSARELOR
22.07.2024 – selectia dosarelor( ora 10,00)
23.07.2024 – afisare rezultate selectie dosare
24.07.2024 – depunere eventuale contestatii privind selectia dosarelor de inscriere ( ora 12.00)
25.07.2024 – afisare rezultate contestatii privind selectia dosarelor de inscriere ( ora 15.30)

II. PROBA SCRISĂ
29.07.2024 – proba scrisa (incepand cu ora 10 ,00)
30.07.2024 – afisare rezultate proba scrisă
31.07.2024 – depunere eventuale contestatii privind proba scrisă( ora 12.00)
01.08.2024 – afisare rezultate contestatii depuse la proba scrisă ( ora 15,30)
Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minim 50 de puncte .

III. INTERVIU
02.08.2024 – Interviu ( incepind cu ora 10.00)
05.08.2024 – afișare rezultate la interviu
06.08.2024 – depunere eventuale contestații privind interviul( ora 12.00)
07.08.2024 – afișare rezultate contestații depuse la interviu ( ora 15,30)
08.08.2024 – afișare rezultate finale

În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.
Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
a)abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;
b)capacitatea de analiză şi sinteză;
c)motivaţia candidatului;
d) comportament in situatie de criză
e) abilitati de comunicare

f)iniţiativă şi creativitate.
In funcție de cerințele de studii sau profesionale specifice postului criteriile de evaluare prevăzute la punctele d) și e) sunt stabilite opțional de către comisia de concurs.
Sunt declarati admiși la interviu candidații care au obținut minim 50 de puncte .

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.
Stabilirea candidaţilor care urmează să ocupe postul vacant scos la concurs se va face în ordinea punctajelor finale, determinate pe baza mediei punctelor obţinute de către candidaţi la fiecare probă
Se considera admis la concurs/ examen , candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj.

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi in această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

Pe baza punctajului obținut, comisia de concurs, va stabili ordinea candidaților reușiți la concurs.
Candidații declarați “admiși” la concursul de ocupare a unui post vacant este obligat să se prezinte la post în termen de 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale. În urma formulării unei cereri scrise și temeinic justificate, candidatul declarat “admis” la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale, un alt termen de prezentare la post care nu poate depăși termenul de preaviz prevăzut pentru demisie în Legea 53/2003- Codul Muncii, maxim 20 de zile lucrătoare calculate de la data afișării rezultatelor finale.
În cazul neprezentării la post la termenul prevăzut în vederea angajării, postul este declarat vacant, caz în care se comunică candidatului care a obținut nota finală imediat inferioară posibilitate a de a ocupa postul respectiv, cu respectarea prevederilor referitoare la punctajul minim necesar( 50 de puncte la fiecare probă a concursului).

Concursul se desfasoară potrivit HG 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DE INFIRMIERI DEBUTANȚI
TEMATICA
1. Program național de pregatire a infirmierelor – Note de curs ( Editia 2011)- OAMGMAMR
– Modulul II Respectarea drepturilor persoanei îngrijite
– Modulul III Tehnici de îngrijire – A- Îngrijiri generale ale pacientilor
– B – Îngrijiri ale pacienților
– C- Îngrijiri specifice ale pacienților din secțiile de psihiatrie
– Modulul IV Acordarea îngrijirilor de igienă pentru persoanele îngrijite și îngrijirea spațiului în care se află persoana îngrijită
2. Definirea următorilor termeni : curăţarea, dezinfecţia, sterilizarea, produse biocide, substanţe active, produs detergent-dezinfectant, antiseptic, dezinfecţie de nivel mediu şi scăzut.
a. Capitolul I – Definiții
b. Capitolul II – Curățarea
c. Capitolul III – Dezinfecția
d. Proceduri recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc- Anexa nr.3
3. Gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale:
– obiective şi domenii de aplicare
– clasificarea pe categorii a deşeurilor rezultate din activităţile medicale
– colectarea deseurilor medicale la locul de producere
– ambalarea deşeurilor medicale – recipiente pe categorii de coduri de culoare,
– stocarea temporară a deseurilor rezultate din activitati medicale
– transportul deşeurilor rezultate din activităţile medicale
4. Precauțiunile standard cf. Ordinului nr.1101/2016 ( Anexa nr.4) – Măsuri minime obligatorii pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale
5. Norme de aplicare a Legii sănătății mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice Ordinul nr. 488/2016 ( Capitolul III, Capitolul IV, Capitolul V)

BIBLIOGRAFIA

1. Program național de pregătire a infirmierelor – Note de curs ( Editia 2011)- OAMGMAMR
2. ORDIN nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia
3. Ordinul nr.1226 din 03.12.2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activităţi medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deșeurile rezultate din activităţi medicale
4. ORDIN nr. 1101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
5. Ordinul nr. 488/2016 -Norme de aplicare a legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Autor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *