În ședința de vineri a Guvernului României se aprobă declasificarea , cuprinse în documente emise în perioada 1956-1989 de structuri ale Departamentului Securităţii Statului, aflate în gestiunea Ministerului Apărării Naţionale.

Categorii de informaţii clasificate secrete de stat, cuprinse în documente emise în perioada 1956-1989 de structuri ale Departamentului Securității Statului, aflate în gestiunea Ministerului Apărării Naționale și a căror dezvăluire nu mai poate prejudicia securitatea naţională, apărarea ţării, ordinea publică ori interesele persoanelor de drept public
sau privat deţinătoare

A. Informaţii clasificate secrete de stat, nivelul SECRET, STRICT SECRET şi STRICT
SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ, cuprinse în documente emise în perioada 1961-1989 de
„CABINETUL VASILE GHEORGHE”

a) protocoale privind cooperarea între Ministerul Forțelor Armate și Consiliul Securității Statului
pe linie informativ-operativă;
b) ordine ale ministrului de interne privind organizarea și desfășurarea muncii de contrainformații
militare în unitățile și formațiunile Ministerului de Interne;
c) documentare cu unele forme și metode de acțiune ale unor grupări din Consiliul Revoluționar,
anexe cu unele date privind conducătorii grupărilor;
d) copiile rapoartelor întocmite de atașatul militar indonezian la București în domeniul militar și al
securității;
e) sinteze informative asupra unor aspecte ale activității serviciilor de informații din unele țări
străine;
f) unele concluzii rezultate din achizițiile serviciilor de spionaj și organizațiilor antiromânești,
îndreptate împotriva unităților și cadrelor Ministerului de Interne;
g) programe de măsuri ale Departamentului Securității Statului;
h) programe-cadru de acțiune pentru îndeplinirea obiectivelor și sarcinilor ce revin organelor
securității statului din Congresele Partidului Comunist Român.

B. Informaţii clasificate secrete de stat, nivelul STRICT SECRET, cuprinse în documente
emise în perioada 1979-1988 de „CABINETUL TUDOR POSTELNICU”
a) hotărâri ale Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român
privind întărirea controlului și îndrumării de partid a organelor de securitate și de miliție, adrese emise
de Comitetul Central al Partidului Comunist Român privind unele precizări în legătură cu structura
organizatorică a Consiliului Politic al Ministerului de Interne;
b) rapoarte ale Ministerului Afacerilor Externe cuprinzând unele reglementări privind cetățenii
români trimiși temporar în străinătate, în interes de serviciu, adrese ale Cancelariei Comitetului
Central al Partidului Comunist Român prin care se aprobă aceste rapoarte;
c) scrisori adresate de adjunctul ministrului de interne, Băncii Române de Comerț Exterior privind
conturile prin care operează anumite societăți românești, adrese de trimitere a unor scrisori ministrului
de interne, adrese către Banca Română de Comerț Exterior prin care ministrul de interne este informat
despre anumite deschideri de conturi;
d) hotărâri ale unor Consilii de Miniștri privind utilizarea de către Ministerul Afacerilor Interne a
unor fonduri speciale de valută, adrese către Ministerul de Interne prin care se informează faptul că nu
au fost abrogate sau modificate anumite Hotărâri ale Consiliului de Miniștri.

C. Informaţii clasificate secrete de stat, nivelul STRICT SECRET, cuprinse în documente
emise în perioada 1956-1989 de „DIRECȚIA a V-a SECURITATE ȘI GARDĂ”
a) documente de analiză, comunicări de ordine, note cuprinzând fișe ale unor persoane din instituții
ale statului, documente cu unele aspecte pe linia muncii de securitate;
b) dispoziții, note informative, fișe personale, manuale și instrucțiuni ale unor detectoare de
explozive;
c) planuri de testare privind accesul în anumite obiective, scheme privind proiecte de sistematizare
a unor zone;
2 din 3
d) caiete cu activitatea profesională, planuri de securitate, gardă și apărare, planuri de anunțare și
conducere a mobilizării, documente privind trecerea de la starea de pace la cea de mobilizare, rapoarte
cu privire la persoanele care au încercat să penetreze sistemul de pază, scheme, schițe, hărți ale unor
obiective importante;
e) documente privind apărarea contrainformativă, îndrumare, control, cooperare și evidență
operativă;
f) documente privind misiunile unor structuri în perioada mobilizării și războiului, variante
ipotetice de evacuare a înaltelor personalități române și străine în situația producerii unui atac;
g) documente, planuri privind organizarea activității de cercetare științifică, referate, lucrări de
absolvire a unor cursuri;
h) rapoarte, note cu privire la propunerea de deschidere a unor acțiuni, declarații privind anumite
persoane aflate în atenția organelor de securitate pentru trafic de influență;
i) note referitoare la activitatea unor străini veniți în țară pentru a încheia tranzacții economice;
j) repertoare nominale, opise pentru evidența personală a documentelor din evidența unor cadre,
diferite prospecte pentru armament.

D. Informaţii clasificate secrete de stat, nivelul STRICT SECRET, cuprinse în documente
emise în perioada 1976-1989 de „CABINETUL GENERAL LOCOTENENT BUCURESCU GIANU”
a) rapoarte și note cu privire la înfiinţarea unor funcţii la ministere și alte organe centrale;
b) regulamente cadru pentru apărarea secretelor de stat și stabilirea relațiilor cu străinii;
c) ordine ale șefului D.S.S., avize date de ministrul de interne cu privire la accesul unor specialiști
străini în unitățile economice din țara noastră;
d) note cu privire la limitarea accesului vizitatorilor în peșterile din Transilvania și măsurile luate
pe linie de contraspionaj;
e) situații nominale cu persoanele plecate temporar în străinătate ca turiști sau în interes de serviciu
și care au refuzat înapoierea în țară, rapoarte și fotografii cu privire la activitatea de informare publică
desfășurată de misiunile diplomatice;
f) documente cu privire la unele stări negative de lucru din mediul rural, aprovizionarea Capitalei,
distribuirea energiei și a gazului metan, evenimente petrecute la frontieră;
g) documente privind pregătirea unor vizite oficiale;
h) notări de serviciu, memorii de activitate, situaţie cu lucrările publicate, recomandare și adresa
privind admiterea la doctorat a col. Bucurescu Gianu, lucrarea cu titlul „Prevenirea infracţiunilor și a
altor fapte antisociale – atribuţie esenţială a organelor judiciare”;
i) decret prezidenţial, buletin oficial și proces-verbal privind numirea general-maior Bucurescu
Gianu în funcţia de adjunct al ministrului de interne.

E. Informaţii clasificate secrete de stat, nivelul STRICT SECRET, cuprinse în documente
emise în perioada 1961-1989 de „DIRECȚIA a IV-a”
a) documente, rapoarte şi schiţe privind înfiinţarea dosarului de obiectiv, procese-verbale privind
verificarea măsurilor luate pentru executarea serviciului de continuitate şi la domiciliu, păstrarea
documentelor secrete, a armamentului şi muniţiei;
b) ordine, rapoarte, planuri de măsuri şi schiţe privind prevenirea introducerii mijloacelor teroriste
de distrugere în unităţile Ministerului de Interne, perfecţionarea pregătirii militare şi de specialitate a
cadrelor, asigurarea pazei şi securităţii armamentului şi muniţiei din dotare;
c) tabele nominale cu cadrele mutate la alte unităţi şi cu membrii acestora de familie, pentru care
aprobarea deplasărilor în străinătate este de competenţa unităţilor respective, situaţii şi rapoarte
privind cadrele din unităţile centrale ale Departamentului Securităţii Statului care au fost la studii de
specializare sau în funcţii în străinătate;
d) tabel cu rezerviştii din cadrul Ministerului de Interne şi Ministerului Apărării Naţionale folosiţi
la activităţi în comisiile de turism, circulaţie, tehnice, juridice, organizare şi propagandă, cereri de
verificare în cartotecă a unor persoane în vederea cunoaşterii lor, rapoarte informative şi note privind
urmărirea unor persoane suspecte și comunicarea unor date despre acestea, fişa postului pentru funcţia
de şef birou;
e) rapoarte, note informative şi tabele nominale privind situaţia şi concluziile rezultate din
activitatea de supraveghere informativă şi verificarea deţinătorilor de secrete, desfăşurate în rândul
cadrelor de rezervă din Direcţia a III-a, documente cu privire la evidenţa maşinilor de scris şi a
aparatelor de multiplicat, deţinute de Direcţia I şi caracterele acestora;
f) tabela de codificare C.M. 187 și reguli de folosire;
g) dosare de urmărire informativă, documente de evidență a informărilor comandanților, carnet de
mobilizare, documente şi note privind activităţile comune la care au participat reprezentanţi ai ţărilor
care sunt parte la Tratatul de la Varşovia;
h) planuri anuale de pregătire de specialitate a cadrelor, documentar privind serviciile de informații
franceze;
i) situații statistice lunare privind dinamica activităților informative, registre cu cetățeni străini
semnalați cu preocupări suspecte în zone și obiective militare;
j) documente de evidență a informărilor comandanților, carnet de mobilizare.

F. Informaţii clasificate secrete de stat, nivelul SECRET, STRICT SECRET şi STRICT
SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ, cuprinse în documente emise în perioada 1967-1989 de
„CABINETUL IULIAN VLAD”
a) ordine și hotărâri ale Guvernului privind funcționarea sistemului energetic național, îndeplinirea
sarcinilor trasate de conducere și organizarea alegerilor generale de deputați în Marea Adunare
Națională;
b) documente privind transferarea unor posturi de la Consiliul Securității Statului la Ministerul
Afacerilor Interne;
c) documente privind predarea-primirea comenzii în cadrul unor instituții militare de învățământ și
a unor funcții în cadrul Departamentului Securității Statului;
d) documente de organizare și funcționare a unor laboratoare de igienă și epidemiologie;
e) situații numerice ale efectivelor de cadre femei din structurile centrale și teritoriale de securitate
și repartizarea efectivelor de militari în termen;
f) note-raport privind rolul și locul unor unități în asigurarea din punct de vedere operativ a
Departamentului Securității Statului cu aparatura specială și mijloace specifice, privind rezultatul
controlului executat pe linia asigurării pazei și securității la combinatele petrochimice, documente cu
privire la transferarea unui post între obiective militare;
g) situații numerice privind persoane care au solicitat plecarea definitivă, au trecut fraudulos
frontiera, s-au întors ilegal sau au rămas ilegal în alte țări;
h) caiete, agende de birou conținând programul de lucru, activități, ordine, adnotări personale.

G. Informaţii clasificate secrete de stat, nivelul SECRET, cuprinse în documente emise la
sfârșitul anului 1989 de „CABINETUL NICOLAE CEAUȘESCU”, reprezentând condici de expediție
și predare-primire.

H. Informații clasificate secrete de stat, nivel STRICT SECRET, cuprinse în dosare
personale (memorii originale) ale personalului încadrat în structurile Departamentului Securităţii
Statului în perioada 1961-1983.
I. Informații clasificate secrete de stat, nivelul SECRET, cuprinse în documente emise în
perioada 1968-1989, reprezentând fişe rezervişti militari în termen din unităţile Ministerului
Afacerilor Interne, arma securitate.

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Autor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *