Serviciul de Ambulanță Județean Argeș organizează concurs pentru ocuparea a 1 post de asistent medical debutant S generalist din cadrul Stației centrale Pitești a Serviciului de Ambulanță Județean Argeș.
Pentru a ocupa un post vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 7 din Regulamentul privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice al S.A.J. Argeș nr. 14770/24.11.2022, precum și condițiile specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare:
• a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, unui stat parte la acordul privind Spațiul Economic European sau cetățenia Confederației Elvețiene;
• b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
• c) are capacitatea de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
• e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
• f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
• g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa o funcție, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
• h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h);

Condiţiile specifice, conform O.M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, necesare în vederea participării la concurs şi ocupării funcției contractuale sunt:
• posesor de diplomă de licență în specialitate;
• vechime: 0 ani vechime în specialitate ;
• condițiile specifice prevăzute în fișa postului anexată la anunțul de concurs.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
• 15 aprilie 2024, ora 13– data/ oră limită pentru depunerea dosarelor;
• 16 aprilie 2024- selecție dosare;
• 17 aprilie 2024- afișare rezultate selecție dosare;
• 18 aprilie 2024, ora 10 – dată/ oră limită depunere contestații selecție dosare;
• 19 aprilie 2024- afișare rezultate pentru contestațiile depuse la selecția dosarelor;
• 22 aprilie 2024, ora 11 – proba scrisă;
• 23 aprilie 2024 – afișare rezultate proba scrisă;
• 24 aprilie 2024, ora 11 – dată/ oră limită depunere contestații proba scrisă;
• 25 aprilie 2024- afișare rezultate pentru contestațiile depuse la proba scrisă;
• 26 aprilie 2024, ora 12 – proba interviu;
• 29 aprilie 2024- afișare rezultate probă interviu;
• 30 aprilie 2024, ora 12 – dată/ oră limită depunere contestații proba interviu;
• 07 mai 2024 – afișare rezultate pentru contestațiile depuse la proba interviu;
• 08 mai 2024- afișare rezultate finale.
Conform art. 19 al Regulamentului privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice al S.A.J. Argeș nr. 14770/24.11.2022, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs (anexa 1 la anunț);
b) copia actului de identitate sau orice alt act care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului, solicitate de S.A.J. Argeș;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă, dacă este cazul (modelul orientativ al adeverinței – anexa 2 la anunț);
f) certificat de cazier judiciar, sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin (2) din Legea nr. 118/ 2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexual, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările și completările ulterioare, pentru candidații înscriși;
i) curriculum vitae, model comun european.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

TEMATICĂ:

1. URGENȚE ALE APARATULUI RESPIRATOR – Insuficiența respiratorie acută, Criza de astm bronșic, Starea de rău astmatic, Pneumotoraxul
2. URGENȚE ALE APARATULUI CARDIO-VASCULAR – Edemul pulmonar acut cardiogen, Hipertensiunea arterială, Infarctul miocardic acut, Tulburările de ritm
3. URGENȚE ABDOMINALE – Hemoragia digestivă superioară, Colica biliară, Ocluzia intestinală, Pancreatita acută
4. URGENȚE RENO-URINARE – Colica renală, Retenția acută de urină
5. URGENȚE NEUROLOGICE – Accidentul vascular cerebral, Convulsiile, Coma
6. URGENȚE PEDIATRICE – Convulsiile la copil, Sindromul de deshidratare acută, Insuficiența respiratorie acută la copil
7. URGENȚE ORL – Obstrucția acută de căi aeriene superioare, Epistaxisul
8. URGENȚE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE – Avortul complicat, Sarcina extrauterină, Preeclampsia și Eclampsia
9. INTOXICAȚII ACUTE EXOGENE – Antidoturi, Intoxicația acută etanolică, Intoxicația cu monoxid de carbon, Intoxicația cu insecticide organofosforice, Intoxicația cu ciuperci, Intoxicații acute medicamentoase
10. TRAUMATISME
11. ȘOCUL – Hipovolemic, Cardiogen, Anafilactic, Toxico-septic
12. URGENȚE DATORATE AGENȚILOR FIZICI ȘI CHIMICI ȘI DE MEDIU – Arsurile, Electrocutarea, Hipotermia, Mușcătura de șarpe
13. STOPUL CARDIORESPIRATOR – Cauze, Lanțul supraviețuirii, Resuscitarea cardiopulmonară, Stopul cardiac în situații speciale

BIBLIOGRAFIE:
1. URGENȚE MEDICO-CHIRURGICALE – LUCREȚIA TITIRCĂ
2. GHIDURILE DE RESUSCITARE 2015/ 2021 ALE CONSILIULUI EUROPEAN DE RESUSCITARE
3. LEGEA NR. 95/2006 PRIVIND REFORMA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII CU MODOFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, TITLUL IV – SISTEMUL NAȚIONAL DE ASISTENȘĂ MEDICALĂ DE URGENȚĂ ȘI PRIM AJUTOR CALIFICAT
4. ORDIN MS NR. 2021/2008 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE ALE TITLULUI IV SISTEMUL NAȚIONAL DE URGENȚĂ ȘI PRIM AJUTOR CALIFICAT DIN LEGEA NR. 95/2006 PRIVIND REFORMA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII
5. ORDIN MS NR. 1092/2006 PRIVIND STABILIREA COMPETENȚELOR ȘI ATRIBUȚIILOR ECHIPAJELOR PUBLICE DE INTERVENȚIE DE DIFERITE NIVELURI ÎN FAZA PRESPITALICEASCĂ
6. ORDIN MS NR. 1226/2012, PRIVIND GESTIONAREA DEȘEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITĂȚILE MEDICALE
7. OUG NR. 144/2008 PRIVIND EXERCITAREA PROFESIEI DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST, A PROFESIEI DE MOAȘĂ ȘI A PROFESIEI DE ASISTENT MEDICAL
8. ORDIN NR. 738/2018 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI CADRU DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE PENTRU SERVICIILE DE AMBULANȚĂ JUDEȚENE
9. HG NR. 857/2011 – CAPITOLUL VII – CONTRAVENȚII LA NORMELE PRIVIND SISTEMUL NAȚIONAL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ DE URGENȚĂ ȘI PRIM AJUTOR CALIFICAT.

Dosarul de înscriere se va depune la secretariatul comisiei de concurs – Compartimentul R.U.N.O.S. al Serviciului de Ambulanță Județean Argeș – Pitești, str. Dr. Ana Aslan, nr. 1, jud. Argeș.
Detalii suplimentare privind condițiile specifice și bibliografia/ tematica de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială www.ambulanta–arges.ro. Relații suplimentare se obțin la sediul Serviciului de Ambulanță Județean Argeș sau la numărul de telefon: 0248/285740 (int. 105) sau 0727769402.

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Autor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *