Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței

Guvernului României din 20 octombrie 2023

I.               PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, precum şi unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile

2.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea și completarea altor acte normative în domeniul sănătății

II.            PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Strategiei naţionale de sănătate pentru perioada 2023 – 2030

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Strategiei naţionale pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale şi combaterea fenomenului de rezistenţă la antimicrobiene în România pentru perioada 2023-2030

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Strategiei naţionale de vaccinare în România pentru perioada 2023 – 2030

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naţionale „UNIFARM” – S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru finanțarea cheltuielilor unităților sanitare cu paturi

6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.559/2023 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru combaterea efectelor fenomenelor meteorologice deosebite în anul 2023

7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea denumirii, valorii de inventar şi caracteristicilor tehnice ale unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Casei Județene de Pensii Neamț

8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Listei unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor şi a unităţilor-pilot în care se implementează Programul-pilot, numărul de beneficiari şi alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru unele unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale şi repartizarea acesteia pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale în vederea finanţării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea declanşării procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ – teritoriale, situate pe amplasamentul care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitarea liniei feroviare Craiova – Drobeta-Turnu Severin – Caransebeş, parte a Coridorului Orient/Est – Mediteranean”, aflate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale: Craiova, Işalniţa, Almăj, Coţofenii din Faţă, Brădeşti şi Filiaşi – judeţul Dolj; Butoieşti, Stângăceaua, Strehaia, Voloiac, Tâmna, Prunişor, Huşnicioara, Şimian, Drobeta-Turnu Severin şi Orşova – judeţul Mehedinţi; Topleţ, Băile-Herculane, Mehadia, Iablaniţa, Cornea, Domaşnea, Luncaviţa, Teregova, Armeniş, Slatina-Timiş, Bucoşniţa, Buchin şi Caransebeş – judeţul Caraş-Severin

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Reamenajare intersecţie DN 66 km 180+555 cu sens giratoriu în localitatea Haţeg”, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ – teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea decertificării definitive a unor cheltuieli aferente anului contabil 2021-2022, pentru proiectele finanţate prin Programul Operaţional Capital Uman

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene în vederea asigurării necesarului de finanţare de la bugetul de stat a cererilor de plată/rambursare către beneficiarii Programului operaţional Capital Uman, Programului operaţional Competitivitate, Programului operaţional Regional şi Programului operaţional Infrastructură Mare

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru realizarea în regim de urgenţă a unor lucrări de investiţii pentru prevenirea efectelor calamităţilor produse prin cedarea infrastructurii de apărare existente datorate fenomenelor erozionale înregistrate şi accentuate în cursul anului 2023 în zona localităţii Bozânta Mică, judeţul Maramureş

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind reaprobarea caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Acumulare nepermanentă Corbeşti, judeţul Bihor”

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerulul Afacerilor Externe

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind rechemarea unor consuli generali

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru plata unor drepturi de natură salarială şi socială

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenite poliţiştilor

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea denumirii, datelor de identificare, codului de clasificaţie şi a valorii de inventar ale unui bun imobil, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscale şi modificarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declasificarea informaţiilor cuprinse în documente emise în perioada 1956-1989 de structuri ale Departamentului Securităţii Statului, aflate în gestiunea Ministerului Apărării Naţionale

22.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Protocolului de cooperare în domeniul juridic între Ministerul Justiţiei al României şi Ministerul Justiţiei al Regatului Maroc semnat la Bucureşti, la 12 iulie 2023

23.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Tulcea şi trecerea acestora şi a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea

24.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 3, 4 şi 5 la Hotărârea Guvernului nr.60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” şi a anexelor 1¹ şi 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative

25.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Societății Române de Radiodifuziune din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023

26.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Camerei Deputaților din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023

27.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2023 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte

28.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Serviciului Român de lnformaţii pe anul 2023

 

III.         ANALIZE

1.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind completarea Anexei nr. IV la Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

2.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru bunurile proprietate publică a statului, precum și pentru administrarea eficientă a proprietăților statului

 

IV.          MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în valoare de 200 mil. Euro, pentru susţinerea proiectului Autostrada A3 România – Cofinanţare aferentă Mecanismului de redresare si rezilientă – și a semnării acestuia; acordarea împuternicirii de semnare ministrului finanţelor

2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea, de către România, a modificării Programelor (Interreg VI-A) NEXT Romania-Ucraina,(lnterreg VI-A) NEXT Romania-Republica Moldova, (lnterreg VI-B) NEXT Bazinul Mării Negre şi aprobarea negocierii şi semnării Acordului de finanţare între Comisia Europeană, Armenia şi România, reprezentată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul (lnterreg VI-B) NEXT Bazinul Mării Negre, precum şi mandatarea Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei pentru modificarea/completarea acestor documente pe parcursul perioadei de implementare a Programelor

3.    MEMORANDUM cu tema: Modificarea limitelor de credite bugetare şi de angajament aprobate pentru luna octombrie 2023 pentru Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat

4.    MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitei de credite bugetare și de angajament aprobate pentru bugetul FNUASS în luna octombrie 2023

5.    MEMORANDUM cu tema: Modificarea limitelor de credite de angajament și credite bugetare pe luna octombrie 2023 aferente Secretariatului General al Guvernului

6.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării şi sprijin financiar pentru Campionatul European de Handbal (handbal feminin) – EURO 2026

7.    MEMORANDUM cu tema: Încheierea unui Acord, prin schimb de note verbale, cu Ungaria, în vederea deschiderii unui nou punct de trecere a frontierei între localităţile Beba Veche – Kubekhaza

8.    MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitelor de credite de angajament aprobate pe luna octombrie 2023 pentru Ministerul Afacerilor Interne

9.    MEMORANDUM cu tema: Modificarea limitelor de credite bugetare pentru luna octombrie 2023 aferente Ministerului Educaţiei

10.MEMORANDUM cu tema: Modificarea limitelor de credite de angajament şi credite bugetare aprobate pe luna octombrie 2023 pentru Ministerul Justiţiei

11.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării de concursuri pentru ocuparea a 50 de posturi vacante din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism

12.MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea limitei de credite de angajament aprobate Serviciului Român de Informaţii pentru luna octombrie 2023, în conformitate cu prevederile art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

V.             NOTE

1.    NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Oraşului Eforie, judeţul Constanţa, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al U.A.T. Eforie în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Dobrogea” al judeţului Constanţa (U.M. 0434), în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din Tuzla

2.    NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Dumbrăveni, judeţul Suceava, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Dumbrăveni în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” aI judeţului Suceava (U.M. 0321), în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Dumbrăveni

3.    NOTĂ cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect declararea imobilului, teren în suprafaţă de 105 mp, intabulat în Cartea Funciară nr. 119919 Alba Iulia, situat în strada Militari nr. 3, municipiul Alba Iulia, judeţul Alba, din bun de interes public local, în bun de interes public naţional şi transmiterea acestuia din domeniul public al municipiului Alba Iulia, în domeniul public al statului în vederea dării în administrarea Ministerului Educaţiei prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba şi Palatul Copiilor Alba Iulia

 

VI.          PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCT DE VEDERE cu privire la 10 iniţiative legislative

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Autor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *