Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței

Guvernului României din 27 octombrie 2023

I.               PROIECTE DE LEGI

1.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activității de asigurare şi reasigurare

2.    PROIECT DE LEGE pentru acceptarea amendamentelor la Acordul de înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Paris la 29 mai 1990, adoptate prin Rezoluțiile nr. 259 şi nr. 260 din 18 mai 2023 ale Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

II.            PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole şi alimentare

2.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar asumată prin Programul de Convergenţă şi pentru modificarea unor acte normative

3.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru bunurile proprietatea publică şi privată a statului precum şi pentru administrarea eficientă a proprietăţilor statului

4.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului

III.         PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Actului adițional nr. 1 pentru anul 2023 la Contractul de activitate şi performanță al Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,CFR” SA pentru perioada 2021-2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2021

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Drum Expres Conexiune Satu Mare (VO Satu Mare) – Oar (Graniţa Româno – Ungară – Drum Expres M49 Ungaria)”

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor  proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Varianta de ocolire Timişoara Sud”

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2023 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2023 al Regiei Autonome „Registrul Auto Român”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unor bunuri din domeniul public al statului prevăzute în Anexa nr. 16 la H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a intabulării şi evaluării unor terenuri din domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, concesiunea CNCF „CFR” SA – SRCF Galaţi

8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Institutul Regional de Oncologie Timişoara”

9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Construire Spital Regional de Urgenţă Iaşi”

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Construire Spital Regional de Urgenţă Cluj”

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea valorii de inventar şi caracteristicilor tehnice ale unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Neamţ

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Ministerului Public pe anul 2023 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru plata ajutorului public judiciar

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea normativelor de cheltuieli şi a devizului estimativ de cheltuieli aferente evenimentului ”Forumul global privind viitorul educaţiei şi al competenţelor 2030, ediţia a V-a”, organizat în cadrul proiectului Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică „Educaţia 2030”, în perioada 6-8 decembrie 2023

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil – clădire în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unei suprafeţe de 1,54 ha teren cu destinaţie agricolă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Brăila, instituţie subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea plăţii contribuției financiare voluntare a României la bugetul Organizației pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), destinată Programului Regional de Competitivitate EURASIA

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea plăţii contribuțiilor financiare voluntare asumate de România în cadrul Conferinței internaționale a donatorilor în sprijinul populațiilor din Turcia şi Siria, ca urmare a seismului din 6 februarie 2023 şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2023

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 592/2002 privind instituirea „Zilei statisticianului”

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declararea de interes public şi de importanţă naţională a candidaturii României, în vederea desfășurării la Bucureşti a finalei UEFA EUROPA LEAGUE din anul 2026 sau 2027

22.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a descrierii tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză

23.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea denumirii, descrierii tehnice, adresei poştale şi valorilor de inventar ale bunurilor imobile cu nr. M.F. 26540 şi cu nr. M.F. 26550 înscrise în domeniul public al statului aflate în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor – Direcţia Sanitar – Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova, precum şi trecerea unor părţi din acestea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

24.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea denumirii, descrierii tehnice şi valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Institutului de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară din subordinea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

25.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi

26.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Lt. Col. Dumitru Petrescu” al Județului Gorj, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

27.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunului înscris cu nr. MF 145347, aflat în administrarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației

28.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sălaj

29.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 526/2023 privind aprobarea programului „Gala Cercetării Româneşti”

30.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a unui drum forestier precum şi trecerea cu titlu gratuit a acestuia şi a terenului aferent, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Rucăr, judeţul Argeş

31.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Fondului pentru Mediu, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării şi comasarea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a numărului MF 149664 la numărul MF 149663, ca urmare a înscrierii bunurilor imobile în aceeași carte funciară

32.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2023 pentru Administraţia Naţională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

33.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor din Fondul de. rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru plata unor drepturi de natură salarială

34.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Serviciului de informații Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru plata unor drepturi de natură socială

IV.          ANALIZE

1.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

 

V.             MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Majorarea limitei de credite de angajament pentru bugetul de stat pe luna octombrie 2023

2.    MEMORANDUM cu tema: Modificarea limitelor de credite bugetare și credite de angajament pentru bugetul asigurărilor sociale de stat pe luna octombrie 2023

3.    MEMORANDUM cu tema: Majorarea limitei de credite de angajament pentru bugetul de stat pe luna octombrie 2023, pentru Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale

4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Declarației de aderare la inițiativa europeană ”EBSIC EDIC”

5.    MEMORANDUM cu tema: Încadrarea schemei de ajutor de stat privind finanţarea activităților de cercetare, dezvoltare şi inovare cu caracter economic, din cadrul Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2022-2027 al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român

6.    MEMORANDUM cu tema: Stabilirea limitelor de credite bugetare şi credite de angajament pe luna noiembrie 2023

VI.          NOTE

1.    NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Şugag, judeţul Alba, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Şugag în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Unirea” al judeţului Alba (UM 0170), în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din Şugag

2.    NOTĂ privind aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Galaţi, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea imobilului înscris în cartea funciară nr. 122884 Galaţi din domeniul public al municipiului Galaţi în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Sănătăţii – Institutul Naţional de Sănătate Publică, pentru înfiinţarea unui laborator de diagnostic seroepidemiologic în cadrul Centrului Regional de Sănătate Publică Galaţi

 

VII.       PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCT DE VEDERE cu privire la 4 inițiative legislative

NOTĂ: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa:  https://bit.ly/3IZ02nq

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Autor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *