Actele normative aprobate în ședința Guvernului României din 4 mai 2022:

I.       PROIECTE DE LEGI

1.    PROIECT DE LEGE privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiţii financiare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Actul normativ transpune în legislația națională mai multe directive europene din domeniul supravegherii prudențiale a societăților de servicii de investiții financiare (SSIF) și modifică OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, delimitând competențele între Banca Națională a României și Autoritatea de Supraveghere Financiară în privința autorizării, reglementării și supravegherii instituțiilor de credit care provin din firme de investiții care ating pragul volumului de activitate, în funcție de activitățile pe care acestea intenționează să le desfășoare.

Astfel, SSIF-urile care îndeplinesc condițiile pentru a solicita autorizarea ca instituții de credit și care intenționează să desfășoare activitate bancară (activitate de atragere de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public și acordare de credite în cont propriu) indiferent de momentul la care survine intenția de a desfășura activitate bancară (respectiv la momentul atingerii pragului volumului de activitate sau ulterior acestui moment) urmează să fie autorizate, în calitate de instituții de credit, de Banca Națională a României.

Prin derogare de la procedura de autorizare a unei instituții de credit clasice, în această situație este permisă autorizarea unei entități cu activitate preexistentă (SSIF/instituție de credit autorizată de ASF), iar procesul de autorizare se desfășoară într-o singură etapă, cu respectarea condițiilor minime de autorizare prevăzute de OUG nr. 99/2006.

De asemenea, sunt introduse prevederi cu privire la consultarea dintre BNR și ASF în cadrul procesului de autorizare; regimul autorizației pe care o emite BNR pentru instituțiile de credit provenite din firmele mari de investiții; instituirea temeiului legal pentru reglementarea la nivel secundar a documentației și a cerințelor necesare în vederea autorizării de către BNR a instituțiilor de credit provenite din firmele mari de investiții.

SSIF-urile care îndeplinesc condițiile pentru a solicita autorizarea ca instituție de credit și care nu intenționează să desfășoare activitate bancară urmează să fie autorizate , în calitate de instituții de credit, de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

De asemenea, prin proiectul de lege se modifică nivelurile capitalului inițial impuse pentru autorizarea firmelor de investiții în funcție de serviciile și activitățile de investiții desfășurate.

2.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societățile de administrare a investițiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare şi operațiuni de piaţă

Actul normativ transpune în legislația națională Directiva 2019/1160 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de modificare a Directivelor 2009/65/CE și 2011/61/UE în ceea ce privește  distribuția  transfrontalieră a organismelor de plasament colectiv și aduce modificări/completări OUG nr. 32/2012, Legii nr. 74/2015, precum și Legii nr. 24/2017.

De asemenea, prin proiectul de lege se are în vedere introducerea la nivelul legislației primare, reprezentată de Legea nr. 24/2017, a unor prevederi ale Directivei 2007/36 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 iunie 2007 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor.

3.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Riad, la 24 ianuarie 2022

Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Riad, la 24 ianuarie 2022.

Acordul cuprinde prevederi referitoare la domeniile cooperării bilaterale pe zona pregătirii și educației militare, a schimbului de informații, transferului de tehnologie, cercetare și dezvoltare, în domeniul telecomunicațiilor, serviciilor medicale, industriei de apărare; protecției informațiilor clasificate, desemnarea autorităților competente în aplicarea Acordului, modul de soluționare a divergențelor, intrarea în vigoare, durata, precum și încetarea valabilității Acordului.

4.    PROIECT DE LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

Conform actului normativ, pe durata vacanței parlamentare, Guvernul va putea emite ordonanțe simple în următoarele domenii: finanțe și economie, dezvoltare, lucrări publice și administrație, afaceri interne, sănătate, transporturi și infrastructură, cercetare și digitalizare, cultură, precum și turism.

5.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învăţământ superior

Guvernul a simplificat procedura de evaluare a activităţii desfășurate de stagiar, astfel încât aceasta să devină mai accesibilă pentru angajator.

Această măsură va produce efecte directe şi imediate în ceea ce priveşte numărul de contracte de stagiu încheiate, facilitând accesul tinerilor absolvenţi de studii superioare pe piaţa muncii.

Comunicatul Ministerului Muncii: http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/6579-20220504-cp-procedura-evaluare-stagiar-simplificata

6.    PROIECT DE LEGE privind valorificarea adaptată a unor măsuri dovedite benefice pentru instituţiile din domeniul justiţiei pe perioada stării de alertă declarate în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19

Executivul a decis să mențină, pentru o perioadă de un an, o serie de măsuri legislative care au fost aplicate în perioada stării de alertă instituite în contextul pandemiei SAR-COV-2 și care au avut efecte benefice în activitatea instanțelor judecătorești, în domeniul executării pedepselor, al măsurilor educative, al altor măsuri dispuse de organele judiciare în procesele penale, precum și în domeniul insolvenței.

În acest sens, Guvernul a aprobat un proiect de lege care vizează conservarea în fondul normativ comun, pentru o perioadă determinată, respectiv pentru un an, a măsurilor care, în perioada stării de alertă, au contribuit la simplificarea procedurilor judiciare și extrajudiciare, realizarea drepturilor cetățenilor și persoanelor juridice și instituțiile din domeniul justiției.

Decizia menținerii și valorificării adaptate a acestor măsuri legislative și ulterior încetării stării de alertă au fost luată întrucât, în urma analizării cadrului normativ aplicabil pe durata stării de alertă, a reieșit că acestea au contribuit la bunul mers al justiției și la realizarea drepturilor cetățenilor, la fluidizarea procedurilor și simplificarea căilor de realizare a drepturilor și intereselor legitime ale cetățenilor și persoanelor juridice.

Astfel, aceste măsuri normative pot contribui în continuare desfășurarea mai facilă și mai rapidă a unor proceduri legale cu impact pozitiv imediat asupra drepturilor și intereselor legitime ale cetățenilor și companiilor.

De asemenea, va fi verificată, în continuare, viabilitatea măsurilor care concură la digitalizarea actului de justiție, urmărindu-se eventuala lor permanentizare, în forme adaptate în funcție de rezultatele obținute si nevoile reieșite din aplicarea lor.

7.    PROIECT DE LEGE privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor

La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul României a aprobat proiectul de lege.

Actul normativ propune, printre altele:

•         transformarea programului dintr-unul cu caracter anual într-un program cu caracter multianual;

•         introducerea pentru expertizarea tehnică și a clădirilor cu destinația de spital, policlinică sau dispensar policlinic;

•         introducerea evaluării vizuale rapide ca etapă premergătoare realizării expertizei tehnice, de către autoritățile locale, pentru obținerea unei imagini de ansamblu cu privire la vulnerabilitatea seismică a fondului construit;

•         introducerea precizării cu privire la interzicerea desfășurării oricăror tipuri de activități (economice, culturale, sportive etc.) care implică aglomerări de persoane în clădirile încadrate în clasa de risc seismic RsI;

•         introducerea precizării cu privire la interzicerea închirierii sau cedarea în comodat/folosință a spațiilor cu destinația de locuință din clădirile încadrate în clasa de risc seismic RsI până la recepția la terminarea lucrărilor de intervenție.

Pentru asigurarea finanțării intervențiilor la clădirile care prezintă niveluri scăzute de siguranță la seism, în Programul de guvernare 2020-2024, pentru perioada 2021-2027, sunt prevăzute investiții cu valoare estimată de 1 miliard de lei pentru consolidarea, la nivel național, a 300 de imobile cu risc seismic ridicat, în scopul creșterii gradului de confort și de siguranță a cetățeanului – a precizat ministrul dezvoltării.

De asemenea, Planul Național de Redresare și Reziliență, prin Componenta C5 – Valul Renovării, prevede apeluri de proiecte dedicate pentru investiții în intervenții integrate asupra clădirilor rezidențiale și publice.

 

II.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea cadrului instituțional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Actul normativ reglementează cadrul instituțional și financiar general, de monitorizare, verificare și control, pentru implementarea și gestionarea resurselor aflate la dispoziția României din Fondul pentru modernizare (FM).

Fondul pentru modernizare sprijină investițiile în modernizarea sistemelor energetice și îmbunătățirea eficienței energetice, inclusiv finanțarea proiectelor de investiții la scară mică, în concordanță cu obiectivele cadrului de politici ale Uniunii privind clima și energia pentru 2030 și cu obiectivele pe termen lung prevăzute în Acordul de la Paris și contribuie la atingerea obiectivelor Pactului ecologic european prin sprijinirea unei tranziții juste din punct de vedere social către o economie verde.

Comunicatul Ministerului Energiei: http://energie.gov.ro/a-fost-adoptata-ordonanta-de-urgenta-pentru-gestionarea-celor-peste-13-miliarde-de-euro-alocate-romaniei-pentru-investitii-in-energie-din-fondul-pentru-modernizare/

 

2.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea unor acte normative în domeniul străinilor

Actul normativ aprobat modifică Ordonanța Guvernului nr. 25/2014, în sensul creării posibilității de depunere a solicitărilor de eliberare a avizelor de angajare/detașare la oricare dintre formațiunile teritoriale pentru imigrări ale Inspectoratului General pentru Imigrări.

De asemenea, sunt două modificări ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002, respectiv:

Ø Extinderea, de la 60 de zile prevăzute în prezent  la 180 de zile, a termenului în care străinul poate solicita eliberarea vizei de lungă şedere pentru angajare în muncă, de la data obţinerii de către angajator, a avizului de angajare;

Ø Extinderea termenului de soluționare, de către Centrul Național de Vize, a cererilor pentru eliberarea vizelor pentru angajare în muncă, de la 10 zile prevăzute în prezent, la 20 de zile.

 

III.  HOTĂRÂRI DE GUVERN

1.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor art.26 alin.(2) din Regulamentul (UE) 2018/1999 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind guvernanţa uniunii energetice şi a acţiunilor climatice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr.663/2009 şi (CE) nr.715/2009 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE şi 2013/30/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE şi (UE) 2015/652 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr.525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

2.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Acumularea Mihăileni pe râul Crişul Alb, judeţul Hunedoara”

Actul normativ aprobă amplasamentul lucrării care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Acumularea Mihăileni pe râul Crișul Alb, județul Hunedoara”.

Totodată, actul normativ prevede declanșarea procedurii de expropriere a unui număr de 142 de imobile situate pe amplasamentul acestei lucrări, situate pe o suprafață totală de 163.335 mp. Suma necesară despăgubirii proprietarilor este de 219.981 lei şi se  alocă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului, pe anul 2022.

3.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind unele măsuri necesare procesului de pregătire, organizare şi găzduire a Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor ce va avea loc la Bucureşti in perioada 26 septembrie – 14 octombrie 2022

Hotărârea de Guvern aprobată stabilește, cu caracter temporar, cadrul legal privind nivelul de cheltuieli destinat exclusiv procesului de pregătire, organizare și găzduire celei de-a 21-a ediții a Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicațiilor, care va avea loc la Bucureşti în perioada 26 septembrie – 14 octombrie 2022.

Astfel, au fost aprobate normativele de cheltuieli pentru organizarea și pregătirea Conferinței Plenipotențiarilor, precum și a evenimentelor conexe acesteia. La eveniment se estimează prezența unui număr de peste 2.000 de delegați din 194 de state, incluzând miniștri de resort, președinți de autorități de reglementare, reprezentanți la nivel înalt al companiilor de profil, reprezentanți ai mediului academic și ai altor organizații internaționale relevante.

4.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru modificarea Anexei nr.29 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

5.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor imobile aparţinând domeniului public al statului şi transmiterea unor suprafeţe de teren din administrarea Penitenciarului Brăila din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a obiectivului de investiţii „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

6.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea unor instituţii din subordinea/coordonarea Ministerului Educaţiei, cuprinse în Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi a reevaluării

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

7.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea închirierii imobilelor 3526 şi 3169 aflate in domeniul public al statului şi in administrarea Ministerului Apărării Naţionale

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

8.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării şi desfășurării în România a Conferinței internaţionale cu tema ,,Războaiele de independenţă, diplomaţie şi societate. Noi perspective şi abordări ale Problemei Orientale 1875-1878″, în perioada 8-11 mai 2022

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

9.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea cetăţeniei române doamnei ,,Dvorzhetska Mariia”

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

10.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea cetăţeniei române doamnei ,,Melnychuk Anastasiia”

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

11.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar, modificarea datelor tehnice şi adresa unor bunuri imobile cuprinse in Anexa nr.30 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Sportului prin Direcţia Judeţeană de Sport Ialomiţa şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Sportului prin Direcţia Judeţeană de Sport Ialomiţa, ca urmare a înscrierii în cartea funciară

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

12.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut in bugetul de stat pe anul 2022 pentru ordonatorii principali de credite cu atribuții în organizarea şi desfășurarea celei de-a 21-a ediţii a Conferinţei Plenipotențiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicațiilor la Bucureşti, in perioada 26 septembrie-14 octombrie 2022

Guvernul a stabilit alocarea sumei de aproximativ 61,6 milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru organizarea și desfășurarea celei de-a 21-a ediții a Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT) la București, în perioada 26 septembrie – 14 octombrie 2022.

Astfel, instituțiile cu atribuții în procesul de organizare și pregătire a Conferinței Plenipotențiarilor care vor primi bani de la bugetul de stat sunt: Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul Sănătății, Ministerul Culturii, Societatea Română de Televiziune, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Serviciul de Protecție și Pază.

Conferința Plenipotențiarilor se organizează în Europa după mai bine de 30 de ani și pentru prima oară într-un stat membru UE. La eveniment se estimează prezența unui număr de peste 2.000 de delegați din 194 de state, incluzând miniștri de resort, președinți de autorități de reglementare, reprezentanți la nivel înalt al companiilor de profil, reprezentanți ai mediului academic și ai altor organizații internaționale relevante.

13.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unei părţi dintr-un imobil, în suprafaţă totală de 11.039 mp, din domeniul privat al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în domeniul public al statului, precum şi înscrierea acesteia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a obiectivului de investiţii ,,Autostrada de centură Bucureşti km 0+000 – km 100+900 – sector Centură Sud km 52+700 – km 100+900″

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

14.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea ASOCIAŢIEI TEHNOPOL GALAŢI ca fiind de utilitate publică

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

15.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea doamnei Vacaru Georgiana-Alexandra din funcția de prefect al municipiului București

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

16.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Nițescu Nicolae din funcția de subprefect al județului Brăila

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

17.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Salup-Rusu Alexandru-Marian din funcția de subprefect al județului Suceava

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

18.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Greblă Toni în funcția de prefect al municipiului București

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

19.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea doamnei Badiu Virginia-Loredana în funcția de subprefect al județului Brăila

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

20.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Sinescu Florin în funcția de subprefect al județului Suceava

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 

IV. MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea conţinutului Programului de convergenţă 2022-2025

Programul de convergență 2022-2025 are la bază prevederile Strategiei fiscal-bugetare pentru perioada 2022-2024 și prognoza cadrului macroeconomic pe termen mediu 2022-2025.

Politica fiscal-bugetară pe termen mediu este orientată către reducerea graduală a deficitului bugetar, în condițiile urmăririi obiectivelor de redresare economică. Construcția bugetară pentru anul 2022 are în vedere o țintă de deficit bugetar în termeni ESA de 6,2% din PIB. Comparativ cu anul anterior, aceasta reprezintă o reducere de 0,9 puncte procentuale din PIB. Trendul de reducere a deficitului bugetar va continua, fiind estimate diminuarea cu 1,8 puncte procentuale din PIB în anul 2023, respectiv cu 1,5 puncte procentuale din PIB în anul 2024, până la un nivel de 2,95% din PIB.

În ceea ce privește datoria guvernamentală, conform metodologiei Uniunii Europene, aceasta s-a situate, la sfârșitul anului 2021, la un nivel de 48,8% din PIB, inferior plafonului de 60% stabilit prin Tratatul de la Maastricht. Din total datorie guvernamentală, datoria internă a reprezentat 24,8% din PIB, iar datoria externă a fost de 24,0% din PIB.

Guvernul României își menține angajamentul de aderare la zona euro, însă, în prezent, eforturile se axează pe măsurile de susținere economică și socială ca urmare a efectelor pandemiei COVID-19 și pe diminuarea consecințelor generate de conflictul militar din Ucraina.

Programul de Convergență pentru 2022-2025 a fost aprobat de Guvern în contextul în care Semestrul European prevede ca statele membre să prezinte Programele de stabilitate sau de convergență în cadrul cărora să evidențieze planurile avute în vedere pentru consolidarea finanțelor publice.

Documentul va fi transmis Comisiei Europene.

 

2.    MEMORANDUM cu tema: Mandatarea reprezentanţilor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea demarării negocierilor pentru menţinerea activitătii fabricii de zahăr de la Luduș – SC TEREOS RO SA

Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale sunt mandatați să demareze negocierile pentru menținerea activității fabricii de zahăr de la Luduș – SC Tereos RO SA, în condițiile în care la nivel național a mai rămas o singură fabrică de zahăr – SC Agrana România SRL.

Redeschiderea fabricii de la Luduș ar asigura menținerea unei concurențe pe piața internă a zahărului și, totodată, ar contribui la  continuarea activității de cultivare a sfeclei de zahăr în zonă, implicit a păstrării locurilor de muncă ale salariaților din fabrică.

De asemenea, în contextul geo-politic actual, războiul din Ucraina are un impact negativ asupra exporturilor de zahăr realizate din Ucraina către România, iar înlocuirea sau suplimentarea acestor importurilor poate genera costuri suplimentare consistente la bugetul de stat, dat fiind că exportul Ucrainei către țările UE beneficiază de un contingent tarifar anual de import cu taxe zero.

Comunicatul Ministerului Agriculturii: https://madr.ro/comunicare/7482-ministerul-agriculturii-mandatat-sa-poarte-negocieri-pentru-mentinerea-activitatii-fabricii-de-zahar-de-la-ludus.html

 

V.    PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCT DE VEDERE cu privire la 12 iniţiative legislative

 

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Autor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *