Sporuri de confidențialitate, sporuri de calculator și bani plătiți pentru deszăpezire când nu a fost zăpadă sunt doar o parte din NEREGULILE găsite la Primăria Poiana Lacului

Curtea de Conturi a găsit o mulțime de nereguli la auditul făcut la Primăria Poiana Lacului în perioada 12.10-29.11.2022. Sporuri nelegale de confidențialitate și calculator de peste 464.000 lei, deszăpezire plătită chiar dacă nu a fost zăpadă, bani mutați dintr-un cont în altul fără respectarea legii, sunt doar o mică parte din neregulile găsite la Primăria Poiana Lacului. Concluzia auditorilor este una dureroasă: Opinia exprimată a fost OPINIE CONTRARĂ, întrucât probele de audit colectate sunt suficiente și adecvate, denaturările sunt semnificative material, cu efecte generalizate asupra situațiilor financiare ca întreg iar valoarea cumulată a erorilor/abaterilor de la legalitate şi regularitate, constatate la entitatea auditată se situează peste pragul de semnificaţie și nu au fost remediate integral în timpul misiunii de audit.

Extras din Raportul Curții de Conturi:

– S-a plătit nelegal, în perioada 2019 și în prezent, din
creditele bugetare aprobate la Titlul I – Cheltuieli de personal,
articol bugetar 10.01.–Cheltuieli salariale în bani, suma de
464.195 lei, personalului din cadrul aparatului de specialitate
al primarului, reprezentând contravaloarea unor sporuri
acordate necuvenit și incluse nelegal în salariul de bază, cu
titlu de „spor de confidențialitate” și „spor de calculator”, pe
care au fost calculate majorări de întârziere în sumă de 68.360
lei.

– S-a plătit nelegal, în perioada 2019 și în prezent, din
creditele bugetare aprobate la Titlul I – Cheltuieli de personal,
articol bugetar 10.01 – cheltuieli salariale în bani, suma de
8.895 lei, reprezentând contravaloarea drepturilor salariale
brute care excedă nivelului reglementat de prevederile legale
în vigoare urmare a calculării și acordării indemnizației de
concediu de odihnă prin raportarea la media zilnică a
veniturilor realizate pe ultimele trei luni anterioare celei de
efectuare a concediului, contrar prevederilor legale specifice
personalului bugetar potrivit cărora media zilnică a veniturilor
se raportează la luna în care se efectuează concediul de
odihnă, pentru care au fost calculate majorări de întârziere în
sumă de 951 lei

– S-a plătit nelegal, în perioada 2019 și în prezent, din
creditele bugetare aprobate la Titlul I – Cheltuieli de personal,
articol bugetar 10.01.–Cheltuieli salariale în bani, suma de
464.195 lei, personalului din cadrul aparatului de specialitate
al primarului, reprezentând contravaloarea unor sporuri
acordate necuvenit și incluse nelegal în salariul de bază, cu
titlu de „spor de confidențialitate” și „spor de calculator”, pe
care au fost calculate majorări de întârziere în sumă de 68.360
lei.

– S-a plătit nelegal, în perioada 2019 și în prezent, din
creditele bugetare aprobate la Titlul I – Cheltuieli de personal,
articol bugetar 10.01 – cheltuieli salariale în bani, suma de
8.895 lei, reprezentând contravaloarea drepturilor salariale
brute care excedă nivelului reglementat de prevederile legale
în vigoare urmare a calculării și acordării indemnizației de
concediu de odihnă prin raportarea la media zilnică a
veniturilor realizate pe ultimele trei luni anterioare celei de
efectuare a concediului, contrar prevederilor legale specifice
personalului bugetar potrivit cărora media zilnică a veniturilor
se raportează la luna în care se efectuează concediul de
odihnă, pentru care au fost calculate majorări de întârziere în
sumă de 951 lei

– S-a plătit nelegal, în perioada 2019 și în prezent, din
creditele bugetare aprobate la Titlul I -Cheltuieli de personal,
capitol bugetar 67.02. -Cultură, recreere și religie, articol
bugetar 10.01.-Cheltuieli salariale în bani, suma brută de
42.179 lei, pentru care au fost calculate la data auditului
majorări de întârziere în sumă de 6.232 lei, personalului
contractual din cadrul serviciilor publice fără personalitate
juridică din subordinea consiliului local, familia ocupațională de
funcții bugetare „Cultură” (bibliotecar și responsabil cămin
cultural), ca urmare a aprobării, nelegale, a salariilor de bază
pentru această categorie de personal prin hotărârea autorității
deliberative și totodată, ca urmare a acordării, respectiv
includerii în acestea a unor sporuri acordate necuvenit cu titlu
de „spor de confidențialitate” și „spor de calculator”.

– Nu au fost respectate prevederile hotărârii autorității
deliberative locale și respectiv reglementările legale aplicabile
în domeniul salarizării cu ocazia stabilirii și aprobării prin
dispoziția primarului a salariului de bază pentru funcția
contractuală de inspector, gradul IA (studii superioare), fiindu-i
stabilit, acordat și implicit plătit, în perioada 2019 și în prezent,
angajatei care ocupă această funcție, un salariu de bază mult
mai mic decât cel aprobat prin hotărâre, fapt care a condus la
plata drepturilor salariale brute sub nivelul real cuvenit cu
suma de 42.833 lei și neînregistrarea/neraportarea în situațiile
financiare a acestora, crescând totodată riscul efectuării unor
plăți suplimentare din bugetul local al comunei pentru plata
unor eventuale cheltuieli de judecată și accesorii fiscale.

– S-a plătit nelegal, din cadrul capitolului 84.03
Transporturi, articolul 20.01.09 „Materiale si prestări de servicii
cu caracter funcțional”, suma de 92.061 lei, reprezentând
contravaloarea unor produse de balastieră pentru care nu
există documente justificative întocmite conform prevederilor
legale care să ateste livrarea acestora de către furnizor și
respectiv recepția de către entitatea publică în cantitatea
solicitată la plată și decontată, pentru care au fost calculate
majorări de întârziere în sumă de 11.047 lei.

– Au fost acceptate la plată și decontate în mod
nejustificat, servicii de deszăpezire în sumă totală de 30.573
lei în baza unui contract de servicii finanțat din bugetul local,
de la cap. 84.03 – „Transporturi” și cap.70.50 -„Alte servicii in
domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale”, art.
20.01.09 – „Materiale si prestări de servicii cu caracter
funcțional”, având ca obiect „Servicii de deszăpezire pe
drumurile comunale în comuna Poiana Lacului, județul Argeș”,
în condiții meteorologice care nu indicau fenomene meteo
și/sau variații de temperaturi ce ar fi impus efectuarea
serviciilor ce fac obiectul contractului menționat. Pentru
prejudiciul adus bugetului local prin plata nejustificată a
serviciilor de deszăpezire, au fost calculate până la data
auditului majorări de întârziere în suma de 6.744 lei.

– Au fost efectuate plăți nelegale în valoare de 12.865 lei
din creditele bugetare aprobate la titlul II „Bunuri și servicii”
reprezentând contravaloarea unor lucrări de reparații curente
la unele clădiri din domeniul public al unității administrativteritoriale, acceptate la plată și decontate, dar neexecutate,
pentru care au fost calculate majorări de întârziere în sumă de
2.090 lei.

– Au fost efectuate plăți nelegale în sumă de 144.180 lei
reprezentând contravaloarea drepturilor de natură salarială
acordate fără bază legală și cu schimbarea de destinație a
creditelor bugetare aprobate pentru investiții unui număr de
cinci salariați din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
pentru participarea în cadrul comisiilor de evaluare constituite
pentru atribuirea unor contracte de lucrări finanțate din bugetul
local, fiind calculate, la data auditului, majorări de întârziere în
sumă de 38.057 lei.

– S-a plătit nelegal, în avans, suma de 600.000 lei
contrar clauzelor Contractului de cofinanțare încheiat pentru
racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale prin
extinderea conductei de distribuție, coroborat cu prevederile
cadrului legal aplicabil, pentru care au fost calculate majorări
de întârziere în sumă de 72.000 lei pentru perioada în care
bugetul local a fost lipsit, nelegal, de creditele bugetare
aprobate pentru investiții.

– Au fost efectuate plăți nelegale în sumă de 18.876 lei,
reprezentând 2.490 lei contravaloarea cotelor de cheltuieli
indirecte și profit aplicate nelegal asupra unor servicii de
proiectare (ridicări topografice) ca urmare a includerii acestora
ca și articol de deviz în formularul F3 Listă de cantități de
lucrări pe categorii de lucrări, capitolul 4. Investiția de bază,
contrar dispozițiilor legale, și 16.386 lei contravaloarea
probelor și încercărilor care potrivit clauzelor contractuale se
suportă de către executantul obiectivului de investiții. Pentru
plățile nelegale efectuate din bugetul local al comunei au fost
calculate, la data auditului, majorări de întârziere în sumă de
2.454 lei.

– Au fost efectuate plăți, în sumă totală de 39.000 lei, din
subcapitolul bug. 70.2A.07- Alimentare cu gaze naturale în
localități credite bugetare, Titlul 71, art. bug. 71.01.01,
respectiv 71.01.30, fără bază legală și fără prestație
reprezentând contravaloarea drepturilor bănești brute acordate
în decembrie 2021/decembrie 2020 unui număr de 5 angajați
din cadrul aparatului de specialitate al primarului, desemnați
prin dispoziția primarului ca membrii în comisia de evaluarea a
ofertelor pentru atribuirea lucrărilor de extindere a sistemului
de distribuție gaze naturale în comună prin procedură
simplificată, finalizată la data de 10.06.2020, potrivit Raportului
procedurii. Pentru plățile nelegale efectuate din bugetul local al
comunei au fost calculate, la data auditului, majorări de
întârziere în sumă de 7.300 lei.

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 3.6 / 5. Număr de voturi: 14

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Autor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *