SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ angajează economist specialist gradul ia

DURATĂ NEDETERMINATĂ,
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE ECONOMIST SPECIALIST gradul IA 1 POST
DURATA DETERMINATA:
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE ECONOMIST II 1 POST
CONDIŢII SPECIFICE pentru ocuparea posturilor:
1.Studii de specialitate:
– DIPLOMA DE LICENȚA in specializarea ȘTIINȚE ECONOMICE
2.Cunoştinţe de operare/ programare pe calculator:
• cunoașterea sistemului de operare Microsoft Office (word, excel), Internet Explorer;
3.Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
 spirit de observaţie
 comunicare eficientă prin participare, ascultare, abilitate de a accepta şi respect.
 capacitate de management al stresului, efortului fizic prelungit
 capacitate de adaptare la situaţii de urgenţă
 necesitatea de adaptare pentru munca în echipă, atenţie şi concentrare distributivă.
 manualitate şi responsabilitate
 discreţie, corectitudine,
 solidaritate profesională
 susţinerea calităţii totale în activitatea desfasurata.
4.Cerinţe specifice
 6 ani și 6 luni vechime în specialitate – pentru postul de ECONOMIST SPECIALIST GRADUL IA;
 6 luni vechime in specialitate – pentru postul de ECONOMIST II;
 are capacitate deplină de exerciţiu;
ACTELE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI DE CONCURS:
a) FORMULAR DE ÎNSCRIERE LA CONCURS, conform modelului prevăzut la anexa nr.2;
b) COPIA ACTULUI DE IDENTITATE sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) COPIA CERTIFICATULUI DE CĂSĂTORIE SAU A ALTUI DOCUMENT PRIN CARE S-A REALIZAT SCHIMBAREA DE NUME, după caz;
d) COPIILE DOCUMENTELOR CARE ATESTĂ NIVELUL STUDIILOR şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) COPIA CARNETULUI DE MUNCĂ, A ADEVERINŢEI ELIBERATE DE ANGAJATOR PENTRU PERIOADA LUCRATĂ, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) ADEVERINŢĂ MEDICALĂ care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) CERTIFICATUL DE INTEGRITATE COMPORTAMENTALĂ din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) CURRICULUM VITAE, model comun european.
j) TAXA inscriere – 75 lei.
NOTA:
 În cazul in care candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale/ comportamentale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul CAZIERULUI JUDICIAR și/ sau originalul ADEVERINȚEI DE INTEGRITATE comportamentală, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Concursul se desfășoara, dupa cum urmeaza:
• 22.03.2024 – data publicare anunt concurs ;
PENTRU POSTUL TEMPORAR VACANT :
• 01.04.2024, orele 10.00 – data limită de depunere a DOSARELOR DE ÎNSCRIERE
• 02.04.2024 – REZULTATELE verificării/ selectării dosarelor depuse,
• 03.04.2024, orele 16.00 – termenul limita pentru depunerea CONTESTAȚIILOR,
• 04.04.2024 – ANUNT solutionare contestatii,
PENTRU POSTUL VACANT:
• 08.04.2024, orele 10.00 – data limită de depunere a DOSARELOR DE ÎNSCRIERE
• 09.04.2024 – REZULTATELE verificării/ selectării dosarelor depuse,
• 10.04.2024, orele 16.00 – termenul limita pentru depunerea CONTESTAȚIILOR,
• 11.04.2024 – ANUNT solutionare contestatii,
Date desfasurare probe pentru ambele posturi:
• 15.04.2024, orele 09.00 – PROBĂ SCRISĂ,
• 15.04.2024 – afisarea rezultatelor PROBEI SCRISE,
• 16.04.2024, orele 16.00 – termenul limita pentru depunerea CONTESTAȚIILOR,
• 17.04.2024 – ANUNT solutionare contestatii,
• 18.04.2024, orele 09.00 – INTERVIU,
• 18.04.2024 – afisarea rezultatelor la INTERVIU si REZULTATE PROVIZORII,
• 19.04.2024, orele 14.30 – termenul limita pentru depunerea CONTESTAȚIILOR,
• 22.04.2024 – ANUNȚ solutionare contestații,
• 22.04.2024 – afișarea REZULTATELOR FINALE.
Relaţii suplimentare la sediul: SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI, din Aleea Spitalului nr. 36, e-mail: spiturgag01@yahoo.com,telefon: 0248-287.150, INT. 177, fax: 0248-287.202.

 

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ angajează economist specialist gradul ia

DURATĂ NEDETERMINATĂ,
SERVICIUL RUNOS ECONOMIST SPECIALIST gradul IA 1 POST

CONDIŢII SPECIFICE pentru ocuparea postului:
1.Studii de specialitate:
– DIPLOMA DE LICENȚA in specializarea ȘTIINȚE ECONOMICE
2.Cunoştinţe de operare/ programare pe calculator:
• cunoașterea sistemului de operare Microsoft Office (word, excel), Internet Explorer;
3.Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
 spirit de observaţie
 comunicare eficientă prin participare, ascultare, abilitate de a accepta şi respect.
 capacitate de management al stresului, efortului fizic prelungit
 capacitate de adaptare la situaţii de urgenţă
 necesitatea de adaptare pentru munca în echipă, atenţie şi concentrare distributivă.
 manualitate şi responsabilitate
 discreţie, corectitudine,
 solidaritate profesională
 susţinerea calităţii totale în activitatea desfasurata.
4.Cerinţe specifice
 6 ani și 6 luni vechime în specialitate.
 are capacitate deplină de exerciţiu;
ACTELE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI DE CONCURS:
a) FORMULAR DE ÎNSCRIERE LA CONCURS, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) COPIA ACTULUI DE IDENTITATE sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) COPIA CERTIFICATULUI DE CĂSĂTORIE SAU A ALTUI DOCUMENT PRIN CARE S-A REALIZAT SCHIMBAREA DE NUME, după caz;
d) COPIILE DOCUMENTELOR CARE ATESTĂ NIVELUL STUDIILOR şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) COPIA CARNETULUI DE MUNCĂ, A ADEVERINŢEI ELIBERATE DE ANGAJATOR PENTRU PERIOADA LUCRATĂ, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) ADEVERINŢĂ MEDICALĂ care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) CERTIFICATUL DE INTEGRITATE COMPORTAMENTALĂ din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) CURRICULUM VITAE, model comun european.
j) TAXA inscriere – 75 lei.
 În cazul in care candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale/ comportamentale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul CAZIERULUI JUDICIAR și/ sau originalul ADEVERINȚEI DE INTEGRITATE comportamentală, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
 Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b) – e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comișiei de concurs.
 În cazul în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică a SJU PITEȘTI, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comișiei de concurs cu documentele prevăzute la lit. b) – e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.
 Transmiterea documentelor prin poşta electronică a SJU PITEȘTI se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.
 In situatia in care dosarul de concurs nu este depus in termenul de inscriere prevazut in anunt precum și daca nu respecta formatul pdf cu volum maxim de 1MB, conduce la respingerea candidatului.
 Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comișiei de concurs, în termenul de 10 zile prevazut in anunt, propunerea să privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Concursul se desfașoara, dupa cum urmeaza:
• 21.03.2024 – data publicare anunt concurs ;
• 05.04.2024, orele 10.00 – data limită de depunere a DOSARELOR DE ÎNSCRIERE,
• 08.04.2024 – REZULTATELE verificării/ selectării dosarelor depuse,
• 09.04.2024, orele 16.00 – termenul limita pentru depunerea CONTESTAȚIILOR,
• 10.04.2024 – ANUNT solutionare contestatii,
• 12.04.2024, orele 09.00 – PROBĂ SCRISĂ,
• 12.04.2024 – afisarea rezultatelor PROBEI SCRISE,
• 15.04.2024, orele 16.00 – termenul limita pentru depunerea CONTESTAȚIILOR,
• 16.04.2024 – ANUNȚ soluționare contestatii,
• 17.04.2024, orele 09.00 – INTERVIU,
• 17.04.2024 – afisarea rezultatelor la INTERVIU,
• 18.04.2024 – termenul limita pentru depunerea CONTESTAȚIILOR,
• 19.04.2024 – ANUNȚ solutionare contestații,
• 19.041.2024 – afișarea REZULTATELOR FINALE,
Relaţii suplimentare la sediul: SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI, din Aleea Spitalului nr. 36,e mail: spiturgag01@yahoo.com, telefon: 0248-287.150, INT. 177, fax: 0248-287.202.

 

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Autor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *