A fost publicată bibliografia pentru concurs (23 Sept. 2014)

 A N U N Ț

Ministerul pentru Societatea Informaţionala organizează la sediul său, în conformitate cu art. 2 alin (1) din O.U.G. nr. 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, modificată, din Bucureşti, Bulevardul Libertăţii nr. 14, sector 5, concurs pentru ocuparea unui post vacant și a 6 posturi temporar vacante din cadrul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale, astfel:  Condiții de participare la concurs:

 

Ø       Posturi vacante

 

Direcţia Management Financiar și Control– Compartimentul Control și Nereguli

·                    1 post de consilier debutant – nu necesită vechime în specialitatea studiilor

 

  studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă din domeniul fundamental de ierarhizare al ştiinţelor matematică și științe ale naturii/științe inginereşti/științe sociale/ științe umaniste.

 

Ø  Posturi temporar vacante:

 

Direcţia Evaluare, Selecție și Contractare

·                    1 post consilier asistent – vechime în specialitatea studiilor de cel puțin 1 an

 

          studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă din domeniul fundamental de ierarhizare al ştiinţelor matematică și științe ale naturii/științe inginereşti/științe sociale/ științe umaniste.

 

Direcţia Management Financiar și Control – Compartimentul Procesare Cereri de Rambursare și Cereri de Prefinanțare

·                    1 post referent principal – vechime în specialitatea studiilor de cel puțin 5 ani

          studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat.

Direcţia Management Financiar și Control – Compartimentul Verificare Achiziții

·                    1 post consilier asistent – vechime în specialitatea studiilor de cel puțin 1 an

 

          studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă din domeniul fundamental de ierarhizare al ştiinţelor matematică și științe ale naturii/științe inginereşti/științe sociale/ științe umaniste.

 

 

Direcţia Management Financiar și Control – Compartimentul Control și Nereguli

·                    1 post consilier principal – vechime în specialitatea studiilor de cel puțin 5 ani

 

          studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă din domeniul fundamental de ierarhizare al ştiinţelor inginereşti/științe sociale din care domeniile economic/ administrativ/ juridic/tehnic.

          vechime în domeniul gestiunii sau controlului/auditului fondurilor publice ori în domeniul sau controlului/auditului fondurilor private de cel puțin 3 ani.

 

·                    1 post consilier asistent – vechime în specialitatea studiilor de cel puțin 1 an

 

          studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă din domeniul fundamental de ierarhizare al ştiinţelor inginereşti/științe sociale din care domeniile economic/ administrativ/ juridic/tehnic.

 

Direcţia Monitorizare

·                    1 post expert asistent – vechime în specialitatea studiilor de cel puțin 1 an

 

          studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă din domeniul fundamental de ierarhizare al ştiinţelor matematică și științe ale naturii/științe inginereşti/științe sociale/ științe umaniste.            Concursul se va organiza şi va respecta următorul orar:

–    proba scrisă: 06 octombrie 2014, orele 10:00            Data și ora susținerii interviului se vor afișa odată cu rezultatele la proba scrisă.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.            Documentele necesare pentru înscrierea la concurs:–    cerere de înscriere la concurs (la sediul MSI);

–    copia actului de identitate; 

–    copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări

–    copia cărţii de muncă şi/sau adeverinţă de vechime, și după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice (formatul standard aprobat prin Ordinul Preşedintelui A.N.F.P. nr. 192/17.01.2013)

–    adeverinţă medicală
 care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, care va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii

 

 –    cazier judiciar

–    declarație pe propria raspundere care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică

–    curriculum vitae.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.Dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului pentru Societatea Informaţională, Serviciul Management Resurse Umane, în termen de 8 zile de la data publicării anunțului în Monitorul al României, Partea a III-a, conform art.3, alin.(1), lit. e) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce-i revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, modificată.           Relaţii suplimentare la tel: 021.313.55.35.

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Autor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *