1. PROIECT DE LEGE privind aprobarea participării României la Forumul Global privind transparenţa şi schimbul de informaţii în scopuri fiscale


Proiectul de Lege aprobat de Guvern stabileşte participarea României la Forumul Global privind transparenţa şi schimbul de informaţii în scopuri fiscale înfiinţat la iniţiativa Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD). Pe baza calculului efectuat de Secretariatul Forumului Global, contribuţia României pentru anul 2013 a fost stabilită la suma de 19.744 euro şi se va plăti din bugetul MFP.


2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polonia privind cooperarea bilaterală în domeniul apărării, semnat la Varşovia, la 5 iunie 2013

Guvernul a aprobat acest Proiect de Lege.


3. PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

Guvernul a aprobat acest Proiect de lege care a fost trimis către Parlament şi va intra în procedura de urgenta.


3. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului

nr.11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive, precum şi a

Legii nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare

Guvernul a aprobat acest Proiect de Lege care va fi trimis către Parlament şi va intra în procedura de urgenta.

Principalele modificări şi completări pe care actul normativ le aduce actualului cadru legislativ aplicabil managementului deşeurilor radioactive vizează, în special, aspecte referitoare la:

· regimul exportului şi transferului intracomunitar de deşeuri radioactive şi combustibil uzat;

· rolul şi responsabilităţile autorităţii de reglementare competente;

· răspunderea titularilor de autorizaţii nucleare şi a statului;

· autoritatea naţională responsabilă pentru depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat;

· programul naţional de gospodărire a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat;

· obligaţia de consultare şi participare a publicului în adoptarea deciziilor referitoare la managementul deşeurilor radioactive;

· principiile care stau la baza gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat.


4. PROIECT DE LEGE privind stabilirea unor măsuri de contractare şi/sau garantare de finanţări rambursabile de către Municipiul Bucureşti

Prin Proiectul de Lege aprobat de Guvern se propune exceptarea rambursării într-o singură tranşă anuală a obligaţiunilor în valoare de 500 mil. euro, emise de municipiul Bucureşti în anul 2005, din totalul datoriilor anuale aferente finanţărilor rambursabile contractate şi/sau garantate de municipiu, în baza cărora se determină gradul de îndatorare a bugetului local al municipiului. Astfel, municipiul Bucureşti va putea utiliza oricare dintre instrumentele de datorie publică locală (împrumuturi, garanţii locale, emisiuni de obligaţiuni, credite furnizor sau contracte de leasing financiar) în vederea atragerii de fonduri necesare dezvoltării oraşului.


5. PROIECT DE LEGE pentru modificarea art.196 ¹ din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Prin Proiectul de Lege aprobat de Guvern si trimis catre Parlament unde va intra in procedura de urgenta, asistenţii medicali absolvenţi de studii sanitare postliceale sau superioare de scurtă durată într-o specializare de profil clinic care au dobândit gradul de principal şi ulterior au absolvit studii superioare de asistent medical generalist sau moaşă, se încadrează în funcţia corespunzătoare studiilor superioare absolvite cu menţinerea gradului principal şi a gradaţiei avute la data promovării.


6. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic

Guvernul a aprobat acest Proiect de Lege.


7. PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale.

Guvernul a aprobat acest Proiect de Lege.


II ORDONANŢE DE URGENŢĂ


1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

Aceasta Ordonanţa de Urgenţă a fost adoptată de Guvern.2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă aGuvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Aceasta Ordonanta de Urgenta a fost amanata pentru săptămâna viitoare.

III HOTĂRÂRI


1. HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului Electroenergetic Naţional în perioada 1 octombrie 2013-31 martie 2014

Guvernul a adoptat această Hotărâre.


2. HOTĂRÂRE privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar

Guvernul a adoptat această Hotărâre.


3. HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-2013

Guvernul a adoptat această Hotărâre.


4. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrării de intervenţie ”Consolidare viaduct pe DN 7 km 200+615 peste Malul Lacului la Cozia”, judeţul Vâlcea

Conform Hotărârii adoptate de Guvern valoarea totală a investiţiei este de 20.062 mii lei iar finanţarea se va realiza din Împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii asigurat conform prevederilor OUG nr.64/2007 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.109/2008, de la bugetul de stat prin bugetul SGG pentru DPIIS, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


5. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrării de intervenţie ”Consolidare DN 16 km 72+200-74+000”, judeţul Mureş

Potrivit Hotărârii adoptate de Guvern valoarea totală a investiţiei este de 4.897 mii lei iar finanţarea se va realiza din Împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii asigurat conform prevederilor OUG nr.64/2007 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.109/2008, de la bugetul de stat prin bugetul SGG pentru DPIIS, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


6. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţie ”Consolidare DN 66A km 16 +624-km 23+800”, judeţul Hunedoara


Conform Hotărârii adoptate de Guvern valoarea totală a investiţiei este de 30.227 mii lei iar finanţarea se va realiza din Împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii asigurat conform prevederilor OUG nr.64/2007 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.109/2008, de la bugetul de stat prin bugetul SGG pentru DPIIS, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


7. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţie ”Consolidare DN 66A km 0+000-km 3+847”, judeţul Hunedoara

Potrivit Hotărârii adoptate de Guvern valoarea totală a investiţiei este de 9.380 mii lei iar finanţarea se va realiza din Împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii asigurat conform prevederilor OUG nr.64/2007 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.109/2008, de la bugetul de stat prin bugetul SGG pentru DPIIS, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


8. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţie ”Consolidare şi amenajare scurgere ape DN 6B km 38+900-40 +600”, judeţul Gorj

Guvernul a adoptat această Hotărâre. Valoarea totală a investiţiei este de 15.466 mii lei, finanţarea efectuându-se din Împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii asigurat conform prevederilor OUG nr.64/2007 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.109/2008, de la bugetul de stat prin bugetul SGG pentru DPIIS, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


9. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială GERMISARA S.A. Hunedoara aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru SC Germisara SA. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 290 mii lei, iar cheltuielile totale la 233 mii lei.


10. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru S.C Ceprohart S.A aflată în portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru S.C. CEPROHART S.A. Brăila. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 8.652 mii lei, iar cheltuielile totale la 8.603 mii lei.


11. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru S.C Comalex S.A aflată în portofoliul Autorităţii pentru Administraţia Activelor Statului

Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru S.C. COMALEX S.A. Alexandria. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 599 mii lei, iar cheltuielile totale la 551 mii lei.


12. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2013, pentru Jandarmeria Română, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013.

Guvernul a adoptat această Hotărâre prin care se suplimentează bugetul MAI pentru Jandarmeria Română, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, cu suma de 1.020 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul II „Bunuri şi servicii”, pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a activităţii specifice asigurării şi restabilirii ordinii publice.


13. HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

14. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, descrierii tehnice şi/sau adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Naţională "Apele Române" – Administraţiile Bazinale de Apă Banat, Crişuri, Dobrogea – Litoral şi Someş – Tisa, prevăzute în Anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru si publicitate imobiliară.

Guvernul a adoptat această Hotărâre.


15. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 612/2010 privind stabilirea cerinţelor esenţiale ale articolelor pirotehnice şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă.

Hotărârea adoptată de Guvern transpune punctul 4 din Anexa I „Cerinţe esenţiale de securitate” a Directivei 2013/29/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 iunie 2013 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a articolelor pirotehnice.


16. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Deschiderea şi exploatarea zăcământului uranifer Primatar I, Primatar II, Bradu, Prisecani şi Zona III”, judeţul Neamţ

Potrivit Hotărârii adoptate de Guvern valoarea totală a investiţiei este de 407.331 mii lei, finanţarea obiectivului realizându-se din surse proprii ale S.C. Compania Naţională a Uraniului S.A. Bucureşti.


17. HOTĂRÂRE privind trecerea imobilului ”Palatul Administrativ”, proprietate publică a statului, situat în municipiul Brăila, judeţul Brăila, din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului Brăila în administrarea Consiliului Judeţean Brăila

Guvernul a adoptat această Hotărâre.


18. HOTĂRÂRE privind trecerea imobilului ”Palatul Administrativ”, proprietate publică a statului, situat în municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Semnarea Acordului între România şi Republica Albania în domeniul securităţii sociale

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

2. MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea Acordului cadru de Parteneriat între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene – FRONTEX

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea ocupării unor posturi vacante din Ministerul Afacerilor Interne şi structurile subordonate în vederea încadrării absolvenţilor promoţiei 2013, pregătiţi în cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", instituţie de învăţământ a Ministerului Afacerilor Interne

Guvernul a aprobat acest Memorandum prin care se propune ocuparea a 620 posturi de ofiţeri din unităţile Aparatului central al MAI şi structurile subordonate acestuia.

4. MEMORANDUM cu tema: Aprobare pentru iniţierea de negocieri în vederea încheierii unui acord între Guvernul României şi Guvernul Bermuda privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

5. MEMORANDUM cu tema: aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

6. MEMORANDUM cu tema: Crearea Ringului Bursier de Produse Agricole

Prin Memorandumul aprobat de Guvern se propune crearea unui Ring Bursier al Produselor Agricole prin care să se asigure o interfaţă universală, consolidată, care să reflecte evoluţiile preţurilor produselor agricole, permiţând totodată o tranzacţionare a acestora în condiţii de maximă transparenţă, cu mijloace moderne şi sprijinind o mai bună colectare la buget.

7. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea scoaterii la concurs a unui număr de 35 posturi de execuţie vacante din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

Guvernul a aprobat acest Memorandum.


8. MEMORANDUM cu tema: Accesarea sumelor împrumutului pentru politici de dezvoltare cu opţiune de amânare a tragerii (DPL – DDO) în valoare de 1 mld. EUR, acordat României de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin solicitarea tragerii unei prime tranşe

Guvernul a aprobat acest Memorandum, prin care se propune solicitarea tragerii unei prime tranşe, în valoare de 700 mil EUR în perioada imediat următoare. Această tragere reprezintă exercitarea unei opţiuni pe care împrumutatul o are la îndemână şi pentru care România plăteşte un comision anual reprezentând 0,5% din soldul împrumutului. Împrumutul de tip DPL DDO funcţionează ca o linie de credit la dispoziţia împrumutatului, fiind construit pe de o parte, în scopul sprijinirii României în procesul de reformă şi, pe de altă parte, în scopul sprijinirii împrumutatului în atingerea obiectivelor de management al datoriei, având ataşată opţiunea de tragere a acestuia pe o perioadă de 3 ani, din momentul ratificării împrumutului.


V. PUNCTE DE VEDERE


1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege intitulat „Legea privind holdingurile”, provenit dintr-o propunere legislativă, iniţiată de domnul senator Dan Mircea Geoană şi domnul deputat Constantin Niţă – PSD (Plx. 305/2010) şi la propunerea legislativă intitulată "Legea holdingului", iniţiată de 6 parlamentari – PSD (Plx. 271/2010) – AVIZ FAVORABIL


2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor”, iniţiată de un grup de parlamentari – PNL (Bp. 254/2013) – AVIZ NEFAVORABIL


3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Codului silvic, aprobat prin Legea nr.46/2008 republicată cu modificările şi completările ulterioare, iniţiată de domnii senatori Klárik László-Attila şi Olosz Gergely din Grupul parlamentar al UDMR (Bp. 183/2013) – AVIZ NEFAVORABIL


4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată" „Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă”, iniţiată de domnul deputat Tudor Ciuhodaru – PP-DD (Bp. 232/2013) – AVIZ NEFAVORABIL


5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Art. 10, 12 şi 13 din Legea nr. 82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” cu modificările si completările ulterioare, iniţiată de un grup de parlamentari – PC, PNL, PSD, UDMR, Minorităti Nationale (Bp. 261/2013) – AVIZ NEFAVORABIL
 

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Autor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *