MDRAP a inițiat o serie de măsuri care vizează următoarele aspecte:

• S-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Agenția Națională pentru Locuințe. Conform rectificărilor bugetare, pentru anul 2013, ANL estimează venituri totale de 147.254 mii lei și cheltuieli totale de 174.367 mii lei.
• S-a inițiat Programul ”Reconstrucția, consolidarea și repararea caselor de locuit distruse sau avariate de calamitățile naturale din anul 2013”. Casele distruse se reconstruiesc cu finanțare de la bugetul de stat în cazul în care nu pot fi reconstruite în regie proprie de către proprietarii acestora datorită incapacității fizice și/sau a lipsei surselor de finanțare pentru contractarea lor cu prestatori de servicii specializați. De asemenea, programul vizează achiziționarea în mod centralizat a materialelor de construcție pentru consolidarea și repararea în regie proprie de către proprietari a caselor avariate. Programul se realizează prin contractarea lucrărilor de execuție de către Agenția Națională pentru Locuințe. Tot prin ANL se va realiza achiziționarea, în mod centralizat, a materialelor destinate consolidării și reparării caselor avariate.
• Se alocă, din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, suma de 7.141.308,80 lei pentru bugetele locale ale unor unități administrativ teritoriale din județul Galați pentru limitarea efectelor negative produse din cauza calamităților naturale.
• S-a suplimentat bugetul MDRAP cu suma de 19.859 mii lei, din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului pe anul 2013, la Capitolul 70.01 ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică”. Această sumă va fi folosită pentru reconstrucția/reabilitarea unui număr de 227 case de locuit prin Programul ”Reconstrucția, consolidarea și repararea caselor de locuit distruse sau avariate de calamitățile naturale din anul 2013”
2. HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutor umanitar intern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru populaţia din judeţul Galaţi şi constituirea unui stoc de urgenţă
Guvernul a adoptat această Hotărâre prin care se aprobă scoaterea din rezervele de stat și acordarea ca ajutor umanitar din urgență, cu titlu gratuit, în limita sumei de 2.155 mii lei a unor cantități de conserve, alimente de bază, pături și saltele, precum și combustibil pentru ajutorarea persoanelor sinistrate ca urmare a ploilor abundente din perioada 11-13 septembrie 2013 din județul Galați.
II. PROIECTE DE LEGE – se vor transmite către Parlament
1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului privind protecţia mediului marin al Mării Negre împotriva poluării provenite din surse şi activităţi de pe uscat, semnat la Sofia, Bulgaria la 17 aprilie 2009
Proiectul de Lege adoptat de Guvern va crea cadrul legal pentru:
• Adoptarea de programe sau planuri de acțiune naționale și regionale care au la bază controlul la sursă și conțin măsuri și, acolo unde este cazul, calendare în vederea finalizării lor.
• Dezvoltarea, adoptarea și implementarea progresivă a controlului emisiilor de substanțe poluante, a standardelor și obiectivelor de calitate a mediului, a calendarelor pentru obținerea limitelor, precum și a practicilor de management și a măsurilor convenite de către părțile contractante.
• Adoptarea progresivă, în cooperare cu organizațiile internaționale, de ghiduri comune privind calitatea apei de mare, precum și controlul și înlocuirea progresivă a produselor, instalațiilor și proceselor care poluează semnificativ mediul marin și zonele costiere.
• Cooperarea părților în armonizarea dispozițiilor legale și a procedurilor ce vizează răspunderea, evaluarea și compensarea pagubelor cauzate de impactul antropic pentru asigurarea protecției Mării Negre.
2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată
Proiectul de Lege adoptat de Guvern creează cadrul legal prin care sunt stabilite autoritățile naționale competente în vederea informării Autorităților europene de supraveghere, respectiv Autoritatea Bancară Europeană, Autoritatea Europeană pentru Asigurări și pensii Ocupaționale și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe. Actul normativ vizează eficientizarea activității de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin consolidarea capacității operaționale a ONPCSB.
3. PROIECT DE LEGE privind stabilirea plății unor despăgubiri în sarcina persoanelor condamnate definitiv pentru săvârșirea unor fapte împotriva persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată la data de 6 martie 1945
Proiectul de act normativ instituie o sancțiune pecuniară, cu titlu de despăgubire, complementară sancțiunii penale, care să fie plătită lunar de persoanele condamnate definitiv pentru săvârșirea, în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, a unor fapte care au avut ca urmare moartea, vătămarea corporală sau producerea unor dureri ori suferințe puternice, fizice ori psihice persoanelor persecutate de regimul totalitar comunist. Proiectul de lege prevede că despăgubirea se stabilește de către instanța de judecată, prin Hotărârea de condamnare a persoanei vinovate. Prin această Hotărâre, instanța de judecată stabilește și durata pentru care se dispune plata despăgubirii, precum și cuantumul lunar al despăgubirii.
Proiectul de Lege prevede ca durata pentru care se dispune plata despăgubirii nu poate fi mai mică de cinci ani, iar cuantumul nu poate fi mai mic de 25% din venitul lunar net al persoanei condamnate și nici mai mare de 75% din acest venit.
4. PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic.
Proiectul nu a fost aprobat, urmând sa fie supus dezbaterii publice.
III. ORDONANŢE DE URGENŢĂ
1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru ratificarea amendamentelor convenite între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 martie 2012, precum şi la Paris la 1 august 2011 şi la 26 martie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006 şi pentru modificarea Legii nr.301/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 27 decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006
Guvernul a adoptat această Ordonanță de Urgență. Prin proiectul finanțat din sumele împrumutului, care face obiectul actului normativ, se va asigura construcția și reabilitarea a 8620 locuințe sociale, destinate închirierii.
2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Guvernul a adoptat aceasta Ordonanță de Urgență.
IV. HOTĂRÂRE
1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 25 iunie 2013 şi la Paris la 27 iunie 2013 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la București la 29 ianuarie 2007 și la Paris la 9 februarie 2007
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
2. HOTĂRÂRE privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 18 iunie 2013 şi la Bucureşti la 20 iunie 2013, la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la București la 8 iulie 2011
Hotărârea adoptată de Guvern aduce următoarele amendamente Acordului de împrumut între România și BIRD, ratificat prin Legea 68/2012:
• Indicatorii 18 și 20 pe baza cărora se efectuează tragerile se consolidează într-unul singur, cu o valoare de 50 milioane euro;
• Se extinde data limită de tragere de la 30 septembrie 2014 până la 31 august 2016, pentru a permite îndeplinirea tuturor indicatorilor de tragere și utilizarea întregii sume a împrumutului.
Modificările aduse nu majorează obligațiile financiare ale României și nu determină noi condiționări economice față de cele convenite inițial.
3. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională ”PLAFAR” S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Națională ”PLAFAR” – S.A.. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 8.662 mii lei, iar cheltuielile totale la 8.632 mii lei.
4. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de Înţelegere privind Înţelegerile europene în domeniul organizaţiilor, programelor şi activităţilor de cercetare (EUROPA) (varianta consolidată) între ministrul apărării naţionale al Regatului Belgiei şi Ministerul Apărării al Republicii Cehia şi Ministerul Apărării al Regatului Danemarcei şi ministrul apărării al Republicii Finlanda şi ministrul apărării al Republicii Franceze şi Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania şi ministrul apărării al Republicii Elene şi Guvernul Republicii Ungaria reprezentat de ministrul apărării şi Ministerul Apărării al Republicii Italiene şi ministrul apărării al Marelui Ducat de Luxemburg şi ministrul apărării al Regatului Olandei şi ministrul apărării al Regatului Norvegiei şi Guvernul Republicii Polonia reprezentat de ministrul apărării naţionale şi ministrul apărării al Republicii Portugheze şi Guvernul României reprezentat de ministrul apărării şi ministrul apărării al Regatului Spaniei şi Guvernul Regatului Suediei reprezentat de ministrul pentru apărare şi ministrul apărării naţionale al Republicii Turcia şi secretarul de stat pentru apărare al Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord şi Aranjamentului Grupării Europene de Cercetare nr. 1 (varianta consolidată ERG nr. 1) între ministrul apărării naţionale al Regatului Belgiei şi Ministerul Apărării al Republicii Cehia şi Ministerul Apărării al Regatului Danemarcei şi ministrul apărării al Republicii Finlanda şi ministrul apărării al Republicii Franceze şi Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania şi ministrul apărării al Republicii Elene şi Guvernul Republicii Ungaria reprezentat de ministrul apărării şi Ministerul Apărării al Republicii Italiene şi ministrul apărării al Regatului Olandei şi ministrul apărării al Regatului Norvegiei şi Guvernul Republicii Polonia reprezentat de ministrul apărării naţionale şi ministrul apărării al Republicii Portugheze şi Guvernul României reprezentat de ministrul apărării și ministrul apărării al Regatului Spaniei și Guvernul Regatului Spaniei și Guvernul Regatului Suediei reprezentat de Ministerul pentru Apărare și ministrul apărării naționale al Republicii Turcia și secretarul de stat pentru apărare al Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord privind cooperarea în realizarea Proiectelor de Cercetare și Tehnologie pentru Apărare, semnate la București, la 12 martie 2007
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
5. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii "Podul nou de la Cosmeşti, peste Siret, pe DN 24 km 7+620 (inclusiv varianta de drum nou de cca. 5,6 km)
Hotărârea Guvernului stabilește planul de amplasament al obiectivului de investiții din titlu, aprobă valoarea totală a investiției de 161.633 mii lei inclusiv TVA care se va realiza de la bugetul de stat prin bugetul SGG, pentru DPIIS, Capitolul 84.01 ”Transporturi”, Titlul 56 ”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile post aderare”. De asemenea, actul normativ alocă suma totală de 175 mii lei ca dreaptă despăgubire în procedura de expropriere pentru realizarea unui obiectiv de interes public.
6. HOTĂRÂRE privind transmiterea unui sector de drum naţional, aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Departamentului pentru proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova
Prin actul normativ adoptat de guvern un sector de drum național aflat în proprietatea publică a statului se transmite în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru a putea fi reabilitat în cadrul unui proiect finanțat prin Axa I POR.
7. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.505/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ”Reabilitare DN 2D Focşani-Ojdula între km 0+000-km 118+873”
Guvernul a aprobat această Hotărâre care stabilește valoarea totală a investiției de 1.069.643 mii lei, finanțarea efectuându-se de la bugetul de stat, prin bugetul SGG pentru DPIIS.
8. HOTĂRÂRE pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
9. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.21 la Hotărârea Guvernului nr.908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
10. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
11. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr.6 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
12. HOTĂRÂRE privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru finalizarea proiectelor PHARE pentru care Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice are rolul de autoritate de implementare
Hotărârea adoptată de Guvern alocă sumele necesare pentru finalizarea proiectului PHARE din sectorul mediu, pentru anul 2013. Suma totală necesară este de 3.945 mii lei, inclusiv TVA.
13. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la titlul 10 Cheltuieli de personal, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, de Ordonanţa Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se suplimentează bugetul MMFPSPV la Titlul Cheltuieli de Personal cu suma de 1.730 mii lei pentru achitarea titlurilor executorii conform OUG nr. 71/2009 și OG nr. 17/2012.
14. HOTARARE privind alocarea temporara, pentru lunile septembrie si octombrie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare Ministerului Dezvoltării regionale si Administrației Publice pentru programul de cooperare transfrontaliera Romania-Bulgaria
Prin hotărârea adoptata de Guvern se urmărește asigurarea operativa a fondurilor necesare Autorității de Management pentru programul de Cooperare transfrontalieră România –Bulgaria în vederea efectuării plăților în contul beneficiarilor cu efecte asupra gradului de absorbție. Pentru acest program a fost alocată suma de 5.500 mii euro.
V. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul retransmisiei serviciilor de programe ale radiodifuzorilor publici
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
2. MEMORANDUM cu tema: 1) – Aprobarea participării delegaţiei române la cea de-a X-a Conferinţă Anuală a Comisiei Interguvernamentale TRACECA, care are loc la Dushanbe (Republica Tadjikistan), în data de 17 septembrie 2013
2) Aprobarea elementelor de mandat al delegaţiei române
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Marcel Bogdan Pandelică – Subsecretar de stat în cadrul Departamentului pentru Energie, în calitate de membru în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară-RATEN
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării unui Memorandum de Înţelegere între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Alimentaţiei, Agriculturii şi Zootehniei din Republica Turcia pentru cooperarea în agricultură
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
5. MEMORANDUM cu tema : ocuparea posturilor vacante din cadrul Agenției Naționale de Administrarea Fiscală
Guvernul a aprobat acest Memorandum prin care se propune ocuparea posturilor vacante din cadrul ANAF. Aceste posturi vor fi ocupate prin două modalități . În structurile antifraudă vor fi ocupate un număr de 1181 posturi, iar în celelalte structuri 400 de posturi vacante. De asemenea, la nivelul aparatului propriu al ANAF și al unităților subordonate se vor ocupa 100 de posturi vacante prin redistribuire, în condițiile legii.
6. MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea cotei de combustibil pentru unele structuri aflate în subordinea MMFPSPV în vederea efectuării anchetelor sociale pentru acordarea de ajutoare de urgență în zonele calamitate de fenomenele meteorologice
Guvernul a aprobat acest Memorandum. Suma totală necesară pentru achiziționarea combustibilului este de 5.760 lei.
7. MEMORANDUM cu tema aprobarea semnării Declarației comune a Departamentului pentru Energie – Ministerul Economiei din România și Ministerul Energiei și resurselor naturale din Republica Turcia privind cooperarea în domeniul energiei
Guvernul a aprobat acest Memorandum
VI. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 112 din Ordonanţa Guvernului nr. 93/2003 privind Codul de procedură fiscală”, iniţiată de domnul deputat Marian Enache – Grupul parlamentar al PSD (Bp. 229/2013) – AVIZ NEFAVORABIL
2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind utilizarea monedei naţionale”, iniţiată de 16 parlamentari – Grupurile parlamentare ale PSD, PNL, UDMR, PD-L (Bp. 306/2013) – AVIZ NEFAVORABIL
3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind definirea spaţiului rural naţional”, iniţiată de 24 parlamentari – Grupurile parlamentare ale PSD, PNL, PDL, PP-DD, UDMR (Plx. 208/2013) – AVIZ NEFAVORABIL
4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 2 din Legea nr. 453/2006 privind consacrarea zilei de 13 decembrie ca sărbătoare a etniei tătare din România, iniţiată de domnul deputat Amet Varol – Minorităţi Naţionale (Bp. 244/2013) – Parlamentul va decide.
5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului”, iniţiată de 40 parlamentari – Grupul parlamentar al PNL, independent (Plx. 209/2013) – Parlamentul este singurul în măsură să se pronunțe.

 

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Autor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *