Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 24 mai 2023

I.           PROIECTE DE LEGI

1.    PROIECT DE LEGE privind înfiinţarea Universității Naţionale de Ştiinţă şi Tehnologie POLITEHNICA Bucureşti

II.        PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

2.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative în scopul furnizării de servicii publice electronice aferente înmatriculării vehiculelor în România

3.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social şi a Legii nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare

4.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor

5.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea alineatelor (7) – (9) ale articolului 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri instituţionale referitoare la gestionarea schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea culturii de film şi producţiei de film în România

6.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică şi dezvoltarea tehnologică

7.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional

III.     PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

1.    PROIECT HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei naţionale pentru dezvoltarea pieţei de capital din România pentru perioada 2023-2026

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie

3.    PROIECT HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind modelul uniformei de serviciu, însemnele distinctive şi accesoriile care însoţesc portul acesteia, durata normată de utilizare, condiţiile de acordare şi personalul vamal care beneficiază de uniformă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 572/2019

4.    PROIECT HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea denumirii, a descrierii tehnice şi a codului de clasificaţie, actualizarea valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

5.    PROIECT HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale imobilului situat în judeţul Bihor, municipiul Oradea, calea Borşului nr. 43, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii Vamale Române şi trecerea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Autorităţii Vamale Române în domeniul public al Municipiului Oradea

6.    PROIECT HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Finanţelor în domeniul public al municipiului Braşov, judeţul Braşov

7.    PROIECT HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

8.    PROIECT HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea descrierii tehnice, a codului de clasificaţie şi actualizarea valorii de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

9.    PROIECT HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea descrierii tehnice şi a codului de clasificaţie, actualizarea valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

10.PROIECT HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

11.PROIECT HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate

12.PROIECT HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii nr. 922/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului pentru Formarea Continuă în Limba Maghiară

13.PROIECT HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ce decurge din calitatea de membru în cadrul Fundaţiei Europene pentru Tineret

14.PROIECT HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Uzina Mecanică Orăştie S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

15.PROIECT HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea „Avioane Craiova” S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Construcţie şi dotări Centru pentru Optică de Mare Putere, str. Reactorului, nr. 30, oraşul Măgurele, judeţul Ilfov”

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reparaţie capitală şi modernizarea Bazei Vechi COSR Izvorani, sat Izvorani, comuna Ciolpani, judeţul Ilfov”

18.PROIECT HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a descrierii tehnice a două părţi din imobilul cu nr. MF 147779, aflat în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,CFR” S.A., trecerea acestor părţi şi a bunului „Pod km 2+090 (10+950) L304N Ploieşti Vest-Ploieşti Crâng”, parte din imobilul cu nr. MF 147769, din domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,CFR” S.A în domeniul public al municipiului Ploieşti, judeţul Prahova, precum şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

19.PROIECT HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Modernizare DN52 Alexandria -Turnu Măgurele km 1+350 – km 44+600 şi km 49+194 – km 52+649″

20.PROIECT HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Varianta ocolitoare a municipiului Blaj „, judeţul Alba

21.PROIECT HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

22.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile reprezentând teren, în suprafaţă totală de 830 mp, trecute în domeniul public al statului, precum şi darea acestora în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării obiectivului de investiţie de utilitate publică de interes naţional ,,Amenajare pasaj pietonal subteran – Primăria Comarnic”

23.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții ,,Implementarea infrastructurii de Cloud Guvernamental”

24.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Ghidului carierei cadrelor militare în activitate din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi unităţile subordonate

25.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Puică Nicolae” al judeţului Argeş, precum şi trecerea unei construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea casării şi, după caz, valorificării

26.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți

27.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni

28.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Teatrului Naţional ,,Marin Sorescu” din Craiova, precum şi închirierea unor părţi din acest imobil

29.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 882/2022 privind înfiinţarea Complexului Sportiv Naţional ,,Arcul de Triumf” Bucureşti, precum şi declararea lui ca bun de interes public naţional

30.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor tehnice ale unui imobil în administrarea Ministerului Sportului, revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Clubului Sportiv „Rugby Club Farul” Constanţa asupra bunului imobil, precum şi modificarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 170S/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

31.PROIECT HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice a unor drumuri forestiere, precum şi trecerea cu titlu gratuit a acestora şi a terenurilor aferente, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Bistra, judeţul Maramureş

32.PROIECT HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiţii aferente proiectului ,,Dotarea adecvată a administraţiilor bazinale pentru monitorizarea infrastructurii, prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă”

33.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea normativelor de cheltuieli și a devizului estimativ aferente organizării și desfășurării Conferinței Punctelor focale naționale în domeniul „Femeile, pacea și securitatea”, care va avea loc la București, în perioada 7-9 noiembrie 2023

34.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unei părţi din imobilul 3177 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Buzău şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

35.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei din localitatea Aninoasa, judeţul Hunedoara, afectată de seisme

36.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Actului adiţional nr. 5 la Acordul de concesiune a unor perimetre de explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 287/2000

37.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale bunurilor imobile cu nr. M.F. 153167, nr. M.F. 153211, cu nr. M.F. 153212 şi cu nr. M.F. 153448, din domeniul public al statului, aflate în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

IV.     ANALIZE

1.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind transferul rețelei sanitare a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii către alte ministere si instituții cu rețele sanitare proprii așa cum sunt reglementate la art.4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare

V.        MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si semnării Programului de Cooperare în domeniile educaţiei, ştiinţei şi culturii între Guvernul României şi Guvernul Mongoliei

2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării celui de-al XI-lea Program Executiv de cooperare culturală, educaţională şi ştiinţifică între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru pentru anii 2022-2027

3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Primului Program de cooperare în domeniile educației, ştiinţei, culturii, mass-media, tineretului şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Democrate Socialiste Sri Lanka

4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Programului de schimburi în domeniile ştiinţei, tehnologiei, educaţiei, culturii şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului pentru anii 2022-2027

5.    MEMORANDUM cu tema: Negocierea Memorandumului de Cooperare dintre Guvernul României, prin Ministerul Afacerilor Interne şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, prin Departamentul de Securitate Internă, Serviciul pentru Imigrări şi Vamă, Agenţia de Investigaţii de Securitate Internă privind Unitatea de Investigaţii Criminale Transfrontaliere

6.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii, cu privire la ofiţerii de legătură

7.    MEMORANDUM cu tema: Adoptarea unui plan strategic naţional pentru dezvoltarea tehnologiilor cuantice şi crearea unui grup interministerial pentru elaborarea legislaţiei şi politicii naţionale în acest domeniu

8.    MEMORANDUM cu tema: Măsuri de coordonare şi operaţionalizare a componentei centrului de date din cadrul Centrul Internaţional de Studii Avansate pentru Sisteme Fluvii – Mări (DANUBIUS-RI)

9.    MEMORANDUM cu tema: Măsuri în vederea îmbunătăţirii activităţii de transfer tehnologic la nivelul României

10.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordurilor de finanţare între Comisia Europeană, statele partenere participante la Programele (lnterreg Vl-B) NEXT Bazinul Mării Negre, (lnterreg VI-A) NEXT România-Ucraina şi (lnterreg VI-A) NEXT România-Republica Moldova şi România, reprezentată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management, şi, pentru situaţii ulterioare care necesită modificarea/completarea documentelor, mandatarea Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei pentru realizarea demersurilor necesare finalizării procesului de negociere şi/sau modificare a Acordurilor de finanţare

11.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală CEEPUS IV

12.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii și semnării Planului de acțiune privind cooperarea culturală între Ministerul Culturii din România și Ministerul Culturii și Inovării din Ungaria pentru perioada 2023-2026

13.MEMORANDUM cu tema: Desemnarea şi autorizarea Societății Române de Televiziune ca Broadcaster oficial la evenimentul Comunităţii Politice Europene din 1 iunie 2023 şi partener oficial al Teleradio-Moldova

VI.     NOTE

1.    NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al oraşului Băile Herculane, judeţul Caraş-Severin, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al oraşului Băile Herculane în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Semenic” al judeţului Caraş-Severin (U.M. 0207), în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din oraşul Băile Herculane

2.    NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al comunei Păltiniş, în scopul adoptării unei hotărâri privind trecerea unor terenuri, cu destinaţia drum de acces, incinta R.S. şi cale ferată, din domeniul public al Consiliului Local al comunei Păltiniş în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Secretariatului General al Guvernului -Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 355

VII.  PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCT DE VEDERE cu privire la 9 iniţiative legislative

NOTĂ: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa: https://bit.ly/3IZ02nq

 

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Autor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *