Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 14 martie 2024

I.               PROIECTE DE LEGI

1.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului-cadru între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Ankara, la 6 octombrie 2023

2.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative

II.            PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea art. 35¹ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020

2.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru consolidarea capacității instituționale a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, reorganizarea activității acesteia precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

III.         PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.235/2022 privind aprobarea distribuţiei bugetului aferent reformelor şi investiţiilor finanţate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României pentru fiecare coordonator de reformă şi/sau investiţii

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Aranjamentului Administrativ, semnat la 22 iulie 2022, la Podgorica, de aplicare a Acordului între România şi Muntenegru în domeniul securităţii sociale, semnat la 22 iulie 2022, la Podgorica

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) pentru anul 2024

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea modalităţii de solicitare, de calcul şi de acordare a compensaţiilor pentru activităţile piscicole din ariile naturale protejate, conform prevederilor restrictive din planurile de management ori din setul de măsuri de conservare instituite până la aprobarea planurilor de management

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii contribuţiei anuale de participare a României la Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2023-30 iunie 2024

6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înfiinţarea şi administrarea Registrului Naţional al Datelor de Contact

7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 96/2014 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Botoşani şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botoşani şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării şi desfăşurării în România a Conferinţei ştiinţifice internaţionale cu tema ,,Alianţa Nord-Atlantică-75 de ani de apărare comună. Semnificaţii istorice şi lecţii învăţate” şi a Simpozionului ,,Rolul şi contribuţia Armatei României la eforturile de integrare în Alianţa Nord-Atlantică”, în perioada 1-5 aprilie 2024

9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Galaţi, Ilfov, Bacău, Brăila, Gorj, Dolj, Călăraşi, Ialomlţa şi municipiul Bucureşti din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2018 privind aprobarea circumstanţelor şi a procedurii specifice aferente Programului de înzestrare esenţial ,,Corvetă multifuncţională”

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, precum şi a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1570/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor specifice dezvoltării rurale cuprinse în Planul strategic PAC 2023-2027

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanţate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.666/2004

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind darea în administrarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru constituirea ca stoc de urgenţă medicală, a unor bunuri mobile ce fac obiectul unei donaţii făcute statului român de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Judetean de Poliție Constanța

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024 al Regiei Autonome ,,Imprimeria Băncii Naţionale a României”, aflată în subordinea Băncii Naţionale a României

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2024 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 675/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Autostrada de centură Bucureşti, sector Centura Sud km 52+770- km 100+900″, pe raza localităţilor Vidra, Jilava, 1 Decembrie, Dărăşti-Ilfov, Măgurele, Bragadiru, Domneşti, Ciorogârla şi Cornetu din judeţul Ilfov şi Grădinari şi Joiţa din judeţul Giurgiu, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 675/2020

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa, precum şi trecerea acestuia din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Constanţa

22.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Autonome „Rasirom”, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii

23.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiţii ,,Reabilitare, modernizare, extindere, construire şi dotare Spitalul Clinic de Urgenţă «Prof. dr. Agrippa Ionescu», str. I. C. Brătianu nr. 149, satul Baloteşti, comuna Baloteşti, judeţul Ilfov”

24.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară

25.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societăţii Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.”- SA aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

26.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Olanu, judeţul Vâlcea

27.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Frata, judeţul Cluj

28.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate şi reconstrucţia locuinţelor acestora, distruse de incendiile produse în comuna Cislău, satul Bărăşti, judeţul Buzău şi în municipiul Craiova, judeţul Dolj

 

IV.          ANALIZE

1.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind stabilirea măsurilor tehnice necesare pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024

2.    ANALIZA referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru aprobarea bugetului și a cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024

3.    ANALIZA referitoare la MEMORANDUMUL cu tema: Majorarea limitelor de credite bugetare şi credite de angajament pentru bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, pe luna martie 2024, aprobate de Guvernul României

4.    ANALIZA referitoare la MEMORANDUMUL cu tema: Suplimentarea limitelor de credite de angajament aprobate pe luna martie 2024 pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

5.    ANALIZA referitoare la MEMORANDUMUL cu tema: Modificarea limitelor de credite bugetare, aprobate pe luna martie 2024, pentru Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

V.             MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii și semnării Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Comerţului, Industriei şi Energiei al Republicii Coreea și Ministerul Energiei din România privind cooperarea în domeniul nuclear

VI.          NOTE

1.    NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Vela – Judeţul Dolj, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Vela în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al judeţului Dolj (U.M. 0394), în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din localitatea Vela

VII.       PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCT DE VEDERE cu privire la 11 iniţiative legislative

NOTĂ: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa:  

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Autor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *