Spitalul de Psihiatrie „Sfânta Maria” Vedea, organizează în conformitate cu HG 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

– Un post de asistent medical generalist (studii postliceale) cu normă întreagă durată nedeterminată, vacant la Secția I psihiatrie
– Trei posturi de asistent medical generalist debutant (studii postliceale) cu normă întreagă durată nedeterminată, vacante la Secția II psihiatrie
– Trei posturi de asistent medical generalist debutant (studii postliceale) cu normă întreagă durată nedeterminată, vacante la Camera de gardă
– Un post de asistent medical generalist debutant (studii postliceale) cu normă întreagă durată nedeterminată, vacant la Ccompartimentul psihiatrie cronici cu internare de lungă durată

1.Concursul se desfașoară în cadrul Spitalului de Psihiatrie Sfănta Maria Vedea din localitatea Vedea , județul Argeș și constă în susţinerea următoarelor probe:
– 30.07.2024 – proba scrisă ( ora 09.00)
– 05.08.2024 – interviul (ora 10.00)

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
a)are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e)îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h)nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele documente:
a)formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c)copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d)copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e)copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f)certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h)certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare,
i)curriculum vitae, model comun european.
j) chitanta taxei de concurs – 50 lei;

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.
Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise .

Dosarele se depun la Biroul RUNOS al Spitalului de Psihiatrie Sfânta Maria Vedea , în termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anuntului pentru posturile vacante ( termen limită 19.07.2024, ora 13,30) .

Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor vacante:
Pentru postul de asistent medical generalist studii postliceale :
– diploma de bacalaureat
– diplomă de școală sanitară postliceală în specialitate asistent medical generalist
– minim 6 luni vechime ca asistent medical
– certificat de membru OAMGMAMR
– aviz de liberă practică în termen de valabilitate
– polița de malpraxis în termen de valabilitate

Pentru postul de asistent medical generalist debutant studii postliceale:
– diploma de bacalaureat
– diplomă de școală sanitară postliceală în specialitate asistent medical generalist
– certificat de membru OAMGMAMR
– aviz de liberă practică în termen de valabilitate
– polița de malpraxis în termen de valabilitate
– adeverință pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, -în original ( pentru cei care nu au avizul anului in curs)
– fără vechime

Concursul constă în urmatoarele etape :
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă
c) interviul

Calendar pentru posturile vacante :
I.SELECȚIA DOSARELOR
22.07.2024 – selectia dosarelor( ora 11,00)
23.07.2024 – afisare rezultate selectie dosare
24.07.2024 – depunere eventuale contestatii privind selectia dosarelor de inscriere ( ora 12.00)
25.07.2024 – afisare rezultate contestatii privind selectia dosarelor de inscriere ( ora 15.30)

II. PROBA SCRISĂ
30.07.2024 – proba scrisă (incepand cu ora 09 ,00)
31.07.2024 – afisare rezultate proba scrisă
01.08.2024 – depunere eventuale contestatii privind proba scrisă( ora 12.00)
02.08.2024 – afisare rezultate contestatii depuse la proba scrisă ( ora 15,30)
Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minim 50 de puncte .

III. INTERVIU
05.08.2024 – Interviu ( începind cu ora 10.00)
06.08.2024 – afișare rezultate la interviu
07.08.2024 – depunere eventuale contestații privind interviul( ora 12.00)
08.08.2024 – afișare rezultate contestații depuse la interviu ( ora 15,30)
09.08.2024 – afișare rezultate finale

În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.
Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
a)abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;
b)capacitatea de analiză şi sinteză;
c)motivaţia candidatului;
d) comportament in situatie de criză
e) abilitati de comunicare
f)iniţiativă şi creativitate.
In funcție de cerințele de studii sau profesionale specifice postului criteriile de evaluare prevăzute la punctele d) și e) sunt stabilite opțional de către comisia de concurs.
Sunt declarati admiși la interviu candidații care au obținut minim 50 de puncte .

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.
Stabilirea candidaţilor care urmează să ocupe postul vacant scos la concurs se va face în ordinea punctajelor finale, determinate pe baza mediei punctelor obţinute de către candidaţi la fiecare probă
Se considera admis la concurs/ examen , candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj.

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi in această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

Pe baza punctajului obținut, comisia de concurs, va stabili ordinea candidaților reușiți la concurs.
Candidații declarați “admiși” la concursul de ocupare a unui post vacant este obligat să se prezinte la post în termen de 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale. În urma formulării unei cereri scrise și temeinic justificate, candidatul declarat “admis” la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale, un alt termen de prezentare la post care nu poate depăși termenul de preaviz prevăzut pentru demisie în Legea 53/2003- Codul Muncii, maxim 20 de zile lucrătoare calculate de la data afișării rezultatelor finale.
În cazul neprezentării la post la termenul prevăzut în vederea angajării, postul este declarat vacant, caz în care se comunică candidatului care a obținut nota finală imediat inferioară posibilitate a de a ocupa postul respectiv, cu respectarea prevederilor referitoare la punctajul minim necesar( 50 de puncte la fiecare probă a concursului).

Concursul se desfasoară potrivit HG 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DE ASISTENTI MEDICALI
TEMATICA
• 1. Procesul de ingrijire – definitii, etape , planul de ingrijire, nevoi fundamentale, tehnici de ingrijire a bolnavilor
• 2. Administrarea medicamentelor, definitii , reguli, metode, tehnici de administrare a medicamentelor;
• 3.Recoltarea produselor biologice si patologice ;
• 4.Urgente medico-chirurgicale, resuscitarea cordio- respiratorie;
• 5. Rolul asistentei medicale in ingrijirea pacientului cu boala psihica;
• 6. Ingrijirea bolnavilor cu comportament agresiv;
• 7.Ingrijirea bolnavilor cu tentativa de suicid;
• 8.Ingrijirea bolnavilor cu schizofrenie;
• 9.Ingrijirea in tulburarile anxioase;
• 10.Ingrijirea in bolile afective;
• 11.Ingrijirea urgentelor psihiatrice;
• 12.Comunicarea cu bolnavul psihic in procesul de ingrijire ;
• 13.Ingrijirea pacientului cu stari catatonice si stuporoase ;
• 14.Negativismul alimentar – conduita de urgenta ;
• 15.Complicatiile alcolismului cronic – Sevrajul;
• 16.Principii de etica profesionala ;
• 17.Ordinul nr.1226/2012 – pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale.
• 18.Ordinul nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare
• 19.Legea sanatatii mintale 487/2002 ( republicata) si normele de aplicare a acesteia.

BIBLIOGRAFIA
• 1.Tehnici de evaluare si ingrijire acordate de asistenti medicali – Ghid Nursing vol II de Lucretia Titirca, Editura Medicala Romaneasca Bucuresti 2006
• 2. Urgente medico-chirurgicale Editura medicala 2003 de Lucretia Titirca (fara cap. 7 – urgente pediatrice )
• 3.Nursing Psihiatric – Manual pentru asistentele medicale , redactor C. Oancea .
• 4.Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist din Romania ;
• 5.Legea 46/2003- legea drepturilor pacientului
• 6.Ordinul nr.1226/2012 – pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale.
• 7.Ordinul nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare
• 8.Legea sanatatii mintale 487/2002 ( republicata) si normele de aplicare a acesteia.

Cât de util a fost acest articol?

Faceți clic pe o stea pentru a-l evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această postare.

Autor:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *